Vergunningen en ontheffingen

Evenementenvergunning

Als u een evenement wilt organiseren, heeft u in het algemeen een vergunning nodig. Een evenement is een activiteit die voor het publiek toegankelijk is.

Standplaatsvergunning

Wanneer u een standplaats wilt innemen heeft u hiervoor een standplaatsvergunning nodig. U kunt deze vergunning aanvragen bij de gemeente.

Een standplaatsvergunning wordt afgegeven voor:

Gebruik gemeentegrond


Inwoners, bedrijven of instellingen kunnen gebruikmaken van gemeentegrond. Als u iets wilt organiseren op gemeentegrond, dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. Krijgt u toestemming, dan mag u de grond onder bepaalde voorwaarden gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. U kunt een omgevingsvergunning nodig hebben voor verschillende activiteiten. Onder andere voor:

Sloopvergunning

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen.

Kapvergunning

Wanneer een boom onderdeel is van de hoofdgroenstructuur uit de Groenvisie 2016 of op de Lijst waardevolle bomen staat moet voor het kappen van de boom een vergunning worden aangevraagd. Ook het kappen van bomen buiten de bebouwde kom van de

Bekendmakingen

Wekelijks (op donderdag)  wordt bekendgemaakt welke besluiten de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de raad wil nemen of inmiddels heeft genomen.

Bezwaarschrift indienen

De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

Inrit aanleggen

Als u een inrit wilt maken bij uw bedrijf of huis heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een inrit wilt maken van de weg naar uw garage. Ook als de inrit over water loopt, zoals een sloot, heeft u een omgevingsvergunning nodig.<

Gemeentelijke regelgeving

De gemeente Waterland hanteert verschillende soorten wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld verordeningen. Deze worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Alcohol schenken en verkopen

Wijnglas

U heeft als ondernemer een alcoholvergunning (vroeger: drank- en horecavergunning) nodig voor het schenken en verkopen van alcoholische dranken. Er zijn 3 soorten alcoholvergunningen: