Omgevingsvergunning aanvragen

Gaat u iets in uw omgeving aanpassen? Bijvoorbeeld bouwen of slopen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Let op

Heeft u in 2023 een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Beschrijving

Omgevingswet per 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor bouwen in werking. Dit betekent dat de verlening van een bouwvergunning op een andere manier gaat. Deze wet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken, bundelt en maakt regels eenvoudiger. Wilt u rond deze periode een vergunning aanvragen? Bijvoorbeeld voor het bouwen van een dakkapel, het kappen van een boom of het starten van een horecabedrijf? Dan is dit bericht belangrijk voor u.

Tot 1 januari 2024 kunt u uw vergunningaanvraag indienen via het Omgevingsloket Online. Vanaf 1 januari 2024 is er een nieuw Omgevingsloket. Vanaf die datum dient u uw aanvragen in via dit nieuwe loket. Het nieuwe loket ziet er anders uit. Dient u een aanvraag in voor 1 januari 2024 en wilt u deze na 1 januari 2024 aanvullen? Dat kan nog tot 1 juli 2024 via het oude Omgevingsloket. 

Datum vergunning aanvragen

Een vergunning die u aanvraagt tot en met 31 december 2023 handelen wij af onder de bestaande regelgeving. Een vergunning die u aanvraagt vanaf 1 januari 2024 handelen wij af onder de nieuwe regelgeving.

U maakt zelf de keuze om een vergunning voor of na 1 januari aan te vragen. Wij adviseren u om uw aanvraag in te dienen zodra u de aanvraag gereed heeft en niet te wachten tot 1 januari 2024.

Onderstaande animatie laat de belangrijkste veranderingen door de Omgevingswet zien. 

Veranderingen in de regels

Voor de meeste activiteiten zijn er geen grote veranderingen in de regels. Een uitzondering is het bouwen. Nieuw is onder meer dat u vanaf 1 januari 2024 mogelijk een kwaliteitsborger moet inschakelen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de bouw van eengezinswoningen, bijgebouwen, dakkapellen en kleinere bedrijfspanden. Dit brengt kosten met zich mee. 

Informeren van omgeving

De Omgevingswet stimuleert dat u uw plan bespreekt met uw omgeving (participatie). Dit is meestal niet verplicht, maar vaak wel verstandig. Op het nieuwe aanvraagformulier moet u aangeven of u aan participatie heeft gedaan.

U bent belanghebbende

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. U bent dan belanghebbende.

Omgevingsvisie en omgevingsplan

De Omgevingswet introduceert ook nieuwe instrumenten. Zo moet iedere gemeente een omgevingsvisie en omgevingsplan maken.

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staan de ambities en beleidsdoelen voor de lange termijn. Het is een brede kijk op de omgeving. Dit vervangt de structuurvisie. Lees meer over de omgevingsvisie van gemeente Waterlandexterne-link-icoon.

Omgevingsplan

In het omgevingsplan staan alle regels voor de fysieke leefomgeving. Deze regels gelden voor iedereen en gaan over wat wel en niet kan op een bepaalde plek in de gemeente. Het omgevingsplan vervangt de vele bestemmingsplannen en bepaalde verordeningen. Lees meer over het omgevingsplanexterne-link-icoon.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

Gelijk met de Omgevingswet gaat op 1 januari 2024 ook de ‘Wet kwaliteitsborging’ (Wkb) voor het bouwen in. Met deze wet wil de overheid de kwaliteit van bouwwerken en de kwaliteit van het toezicht in de bouw verbeteren.

Nu is het de taak van de gemeente om toe te zien op de kwaliteit van bouwwerken. Na invoering van de Wkb verschuift deze taak naar onafhankelijke, gecertificeerde controleurs. Zij worden ‘kwaliteitborgers’ genoemd. Dit gebeurt stapsgewijs, op basis van het soort bouwwerk (de gevolgklasse) en de opdracht (nieuwbouw of verbouw).

Daarnaast zijn aannemers door de Wkb verplicht om te laten zien dat aan alle bouwregels is voldaan. Ook is de aannemer verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. De klant kan de aannemer dwingen om deze fouten te repareren. Dit alles moet zorgen voor betere, veiligere en sterkere bouwwerken. 

Aanvragen

Heeft u een vergunning nodig voor uw plan?

Kijk eerst op onze webpagina over vergunningenexterne-link-icoon of u een vergunning nodig heeft voor uw bouwplan.

U kunt dit ook online checken. Voor vergunningaanvragen die u indient vóór 1 januari 2024 doet u dat met de Vergunningcheckexterne-link-icoon van het Omgevingsloket. Voor vergunningaanvragen die u indient vanaf 1 januari 2024 doet u dat met de Vergunningcheck van het nieuwe Omgevingsloket.

Wilt u uw plan voorbespreken met iemand van de gemeente? Belt u dan met het Klantcontactcentrum van de gemeente Waterland: 0299 658 585.

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

  • Ga naar het Omgevingsloketexterne-link-icoon.
  • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
    • Log in:
    • voor uzelf: met DigiD
    • voor een bedrijf: met eHerkenning
  • Een omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag.

Hoe lang gaat het duren?

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Soms geldt de uitgebreide procedure. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu en bij sommige afwijkingen van het bestemmingsplan. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een rekenmodelexterne-link-icoon waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Bezwaar

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Wet en regelgeving

Meer informatie