Monument slopen

Beschrijving

Als u een gemeentelijk monument wilt slopen, moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt ook als u een gebouw binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht wilt slopen. Of als in het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Voor het slopen van niet-monumentale panden moet u een melding doen bij de gemeente.

Aanvragen

Om een omgevingsvergunning aan te vragen, heeft u nodig:

 • een bouwrapport of een cultuurhistorisch rapport
 • een bouwbestek
 • foto’s
 • een situatieschets
 • een korte beschrijving van het te slopen gebouw
 • een tekening van het gebouw met de maten (bijvoorbeeld een oude bouwtekening)
 • asbestinventarisatie type A

Voorwaarden

U moet in de volgende gevallen in ieder geval een omgevingsvergunning aanvragen

 • Het gaat om de sloop van een bouwwerk binnen een beschermd stadsgezicht. Of het gaat om de sloop van een monument.
 • Het gaat om meer dan 10m3 sloopafval.
 • In het bestemmingsplan van de gemeente staat dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen.
 • In de meeste  gevallen heeft u voor het verwijderen van asbest een vergunning nodig. Dit hang af van het soort asbesthoudende materiaal.

Wilt u als particulier asbest verwijderen? Asbest komt met name voor in golfplaten, vloerbedekking en verschillende soorten gevelbekleding.

 • Betreft het meer dan 35 m2 dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.
 • Betreft het minder dan 35 m2 en zijn het geschroefde asbestplaten of vloerbedekking dan moet u een sloopmelding indienen (dit kan via telefoonnummer (0299) - 658 585.

Wilt u als bedrijf slopen of asbest verwijderen dan moet u ongeacht de hoeveelheid sloopmateriaal altijd een omgevingsvergunning aanvragen.

Hoe lang gaat het duren?

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het slopen van een monument zijn 2 procedures: een gewone (reguliere) en een uitgebreide procedure.

Wanneer wordt de uitgebreide procedure gevolgd? Dit gebeurt bij:

 • (gedeeltelijke) sloop van een Rijksmonument
 • uitvoering van een natuurtoets door de gemeente

De uitgebreide procedure duurt 6 maanden. Deze termijn mag met 6 weken verlengd worden.

In alle andere gevallen geldt de reguliere procedure. Deze procedure duurt 8 weken. Ook deze termijn mag met 6 weken worden verlengd.

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Bezwaar

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag. Bij de gewone (reguliere) procedure maakt u dan eerst bezwaar bij de instantie die uw aanvraag heeft afgewezen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met het besluit op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Daarna kunt u nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Contactgegevens

Op het Omgevingsloket online kunt u een vergunningscheck doen. Moet u een vergunning aanvragen? Dit doet u ook via het Omgevingsloket online.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie