Verzoek over persoonsgegevens indienen

De gemeente verzamelt en bewaart verschillende persoonsgegevens van u. U heeft een aantal rechten over deze persoonsgegevens. Een verzoek over uw persoonsgegevens doet u bij de gemeente.

Beschrijving

De gemeente houdt verschillende persoonsgegevens van u bij. Bijvoorbeeld de gegevens die u invult als u een vergunning aanvraagt. De persoonsgegevens worden op verschillende manieren verwerkt en bewaard. Dit gebeurt op een zorgvuldige, veilige en transparante manier. Dat is verplicht.

U heeft een aantal rechten. Daarmee krijgt u meer inzicht in en controle over uw persoonsgegevens. U kunt de gemeente vragen om:

 • uw persoonsgegevens in te zien (recht van inzage)
 • uw gegevens te verbeteren (recht op rectificatie)
 • uw gegevens te verwijderen (recht op vergetelheid)
 • uw gegevens minder uitgebreid te verwerken (recht op beperking)
 • een overzicht van uw gegevens te ontvangen in een goed leesbare en digitale vorm
 • uw gegevens over te dragen aan een andere instantie of een bedrijf (dataportabiliteit)
 • informatie te geven over instanties, bedrijven of personen die uw gegevens hebben ontvangen van de gemeente
 • te stoppen met de verwerking van uw gegevens
 • geen besluit te nemen zonder dat een ambtenaar hierbij betrokken is geweest. Sommige besluiten worden automatisch door een systeem genomen. U kunt eisen dat altijd een ambtenaar het besluit neemt of controleert.

De gemeente verwerkt veel van uw persoonsgegevens omdat dit in de wet staat. U kunt dan niet of maar beperkt gebruikmaken van uw rechten. U kunt bijvoorbeeld niet vragen om te stoppen met het verwerken van uw gegevens als de gemeente verplicht is deze gegevens bij te houden.

U kunt wel altijd om informatie vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U moet daar een duidelijk antwoord op krijgen.

Aanvragen

Zo dient u een verzoek in over uw persoonsgegevens:

 • U neemt contact op met de gemeente. Dat kan per post, e-mail of online.
 • U geeft in ieder geval door:
  • over welke persoonsgegevens het gaat
  • wat uw verzoek is 

Voorwaarden

De voorwaarden voor het indienen van een verzoek over persoonsgegevens zijn in ieder geval:

 • U bent een inwoner van de gemeente.
 • Het gaat om uw eigen persoonsgegevens (of van een kind jonger dan 16 jaar van wie u de wettelijk vertegenwoordiger bent).
 • Het gaat om persoonsgegevens die worden geregistreerd door de gemeente. Of door instanties die hiervoor een duidelijke opdracht hebben gekregen van de gemeente.
 • Uw verzoek wordt in behandeling genomen zodra wij uw identiteit (en die van de eventuele gemachtigde) hebben vastgesteld.

In sommige gevallen heeft u minder of geen rechten over de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan alleen als het in een wettelijke regeling staat. Zo kunt u niet vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP). 

Hoe lang gaat het duren?

De beslissing over een concreet verzoek over uw persoonsgegevens krijgt u binnen 1 maand. Deze tijd mag eenmaal verlengd worden met 2 maanden. Als de gemeente de termijn wil verlengen, hoort u dit binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek. De termijn gaat in nadat u zich geïdentificeerd heeft, bijvoorbeeld met uw DigiD.

Heeft u om informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens gevraagd? Een antwoord op dit verzoek krijgt u binnen een redelijke termijn. Dit hangt ervan af of uw verzoek om informatie complex is.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw verzoek over uw persoonsgegevens. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u vindt dat u geen duidelijk antwoord krijgt op uw verzoek om informatie, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevensexterne-link-icoon.

Wet en regelgeving

Meer informatie