Ochtendmist in Waterland

Omgevingsvisie Waterland 2030

De gemeente Waterland beschikt over een prachtig en waardevol gebied met kleine historische kernen. Het is belangrijk dat veranderingen hieraan bijdragen. De gemeente Waterland heeft daarom de koers van het ruimtelijk beleid tot 2030 vastgelegd in een omgevingsvisie. We hebben samen met inwoners, bedrijven, ondernemers, politieke en maatschappelijke organisaties ruim een jaar gewerkt aan het opstellen van de Omgevingsvisie. Er zijn toekomstbepalende keuzes gemaakt en de koers van het Waterland van morgen is uitgezet.

23 maart 2017: Vastgestelde Omgevingsvisie Waterland 2030 ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland maken bekend dat de gemeenteraad van Waterland op 9 maart 2017 de Omgevingsvisie Waterland 2030 gewijzigd heeft vastgesteld.
In de Omgevingsvisie Waterland 2030, een structuurvisie in de zin van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening, heeft de gemeenteraad de hoofdzaken van het te voeren ruimtelijk beleid voor de langere termijn vastgelegd. De Omgevingsvisie Waterland 2030 is tot stand gekomen door inbreng van bewoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en belangstellenden.

Inzage

De vastgestelde Omgevingsvisie Waterland 2030 kan worden ingezien:

Rechtsmiddel

Tegen een besluit tot vaststelling van de Omgevingsvisie Waterland 2030 staat geen rechtsmiddel (bezwaar, beroep of hoger beroep) open.

Inwerkingtreding

De Omgevingsvisie Waterland 2030 treedt op 24 maart 2017 in werking.