Uitdam Poort van Amsterdam met jachthaven

Particuliere vakantieverhuur

De gemeente vindt het belangrijk dat de woningen in Waterland deel uit blijven maken van de woningvoorraad. Daarom gelden er regels voor particuliere vakantieverhuur van (bedrijfs)woningen, woonboten en bijbehorende bouwwerken. Op deze pagina vindt u algemene informatie over de regels waaraan u zich als particulier moet houden wanneer u toeristen in uw woning wilt laten overnachten.

Bestemmingsplan & omgevingsvergunning

Wat u op een perceel mag (ver)bouwen en waarvoor u grond of bouwwerken mag gebruiken staat beschreven in bestemmingsplannen. Wanneer u iets wilt ondernemen is het dus altijd aan te raden om het bestemmingsplan er op na te lezen. Ga naar www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon, voer uw adres in en bekijk de regels in het betreffende bestemmingsplan. Komt u er niet uit, neem contact op met ons klant contact centrum via telefoonnummer 0299 658 585.

In zijn algemeenheid geldt:

 • Zonder omgevingsvergunning mag u van een (bedrijfs)woning of woonboot niet meer dan 30% van het totale gezamenlijke brutovloeroppervlakte en niet meer dan twee kamers gebruiken voor kleinschalig toeristisch overnachten.
 • Met een omgevingsvergunning mag u gronden, bouwwerken of woonschepen wel gebruiken voor kleinschalig toeristisch overnachten. Er geldt wel een aantal beperkingen:
  • de bedrijfsvloeroppervlakte ten behoeve het kleinschalig toeristisch overnachten bedraagt ten hoogste 50% van de brutovloeroppervlakte met een maximum van 100 m².
  • de activiteit brengt geen onevenredige parkeerdruk met zich mee, doet geen afbreuk aan de woon- en leefomgeving, leidt niet tot een onevenredige aantasting van belangen van derden, wordt niet toegepast voor zover een drank- en horecavergunning en/of een exploitatievergunning verleend c.q. noodzakelijk is, en;
  • er vindt geen onevenredige aantasting plaats van het straat- en bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. Zie ook hierna bij ‘Overlast voorkomen’.
 • Recreatie- of vakantieverhuur van volledige (bedrijfs)woningen, woonboten en bijbehorende bouwwerken (bijgebouw, schuur en dergelijke) is niet toegestaan.

Belasting

Als u tegen betaling overnachtingen aanbiedt aan mensen die niet in Waterland wonen, moet u (nacht)toeristenbelasting betalen. Deze belasting geldt voor overnachtingen in: appartementen, recreatiewoningen, vakantieonderkomens, Bed & Breakfast, ligplaatsen, vaartuigen en mobiele kampeeronderkomens.
U betaalt belasting op basis van het aantal overnachtingen in een belastingjaar. Het aantal overnachtingen berekent u door het aantal overnachtende personen te vermenigvuldigen met het aantal nachten.

Zorgt u er voor dat u:

 1. De eerste keer dat u een overnachting tegen betaling aanbiedt een e-mail stuurt aan gemeente@waterland.nl onder vermelding van: Melding toeristenbelasting.
 2. Een nachtverblijfregister Toeristenbelasting bijhoudt. U kunt hiervoor gebruik maken van het format nachtverblijfsregister onderaan deze pagina.
 3. Jaarlijks aangifte (nacht)toeristenbelasting doet.

De inkomsten uit vakantieverhuur moet u ook opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting. Kijkt u voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.externe-link-icoon

Brandveiligheid

Veiligheid van uw gasten en van u en uw omgeving is natuurlijk erg belangrijk.
Bezoek daarom eens de website van de Brandweer Zaanstreek-Waterlandexterne-link-icoon. Daar vindt u veel informatie over brandveiligheid zoals: de juiste blusmiddelen, rook- en CO-melders en hoe u bijvoorbeeld een vluchtplanexterne-link-icoon kunt maken.

Overlast voorkomen

Voorkom dat uw gasten overlast veroorzaken. Maak daarom van tevoren duidelijke afspraken met uw gasten. Bijvoorbeeld over parkeren, het buiten zetten van afval, het gebruik van de tuin en het gebruik van rolkoffers in de vroege of late uren van de dag. Licht uw buren vooraf in en laat een telefoonnummer achter, zodat u of iemand namens u kan ingrijpen als u er zelf niet mocht zijn.

Toestemming

Bent u geen eigenaar van hetgeen u wilt verhuren aan vakantiegangers of heeft u een hypotheek? Dan moet u toestemming hebben van uw verhuurder, Vereniging van Eigenaren (VvE) of van uw hypotheekverstrekker.

Verzekering

Ga na of uw opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering voldoende dekking bieden bij vakantieverhuur.

Meer informatie, contact

De informatie op deze pagina is samengevat en zo algemeen mogelijk gehouden. Wenst u meer informatie? U kunt op verschillende manieren contact opnemen met de gemeente.