Bekendmakingen

Wekelijks (op donderdag)  wordt bekendgemaakt welke besluiten de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de raad wil nemen of inmiddels heeft genomen.

U moet daarbij denken aan het afgeven van een evenementen- of omgevingsvergunning, het vaststellen van een verordening of een genomen verkeersbesluit of het aankondigen van een inspraakavond. Alle bekendmakingen worden digitaal gepubliceerd via de website Overheid.nl

Een verkorte versie van de bekendmakingen wordt tevens opgenomen op de gemeentepagina (nieuwsoverzicht) in het huis aan huis blad van Rodi Media, Ons Streekblad.

Officiële bekendmakingen van de afgelopen week.
Officiële bekendmakingen van de afgelopen maand. 

Bekendmakingen voorgenomen verkopen

De gemeente Waterland verkoopt regelmatig onroerende zaken, denk hierbij aan woningen, bedrijfsgebouwen of onbebouwde stukken grond. Om invulling te geven aan het gelijkheids- en transparantiebeginsel bij verkoop van onroerende zaken, publiceert de gemeente voornemens tot verkoop, alsmede voornemens tot het uitgeven van erfpacht- en opstal, verhuur, verpachting en ingebruikgeving van onroerende zaken. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de publicatieverplichtingen zoals verwoord in het arrest van de Hoge Raad de dato 26 november 2021 (het Didam-arrest).

Een verkorte versie van de bekendmakingen wordt tevens opgenomen op de gemeentepagina (nieuwsoverzicht) in het huis aan huis blad van Rodi Media, Ons Streekblad.

U vindt de bekendmaking van deze voornemens ook in het Gemeenteblad via de website Overheid.nl.