Bestuur en organisatie

De gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders (college van B&W) vormen samen het gemeentebestuur.

Gemeenteraad Waterland

Wat doet het college van B&W?

Icoon radar

In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Waterland heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, met ingang van 2 maart 2020 de heer K.S.

Gemeentelijke organisatie

De ambtelijke organisatie ondersteunt het gemeentebestuur en voert allerlei gemeentelijke taken uit. De medewerkers werken vanuit het gemeentehuis en de gemeentewerf.

Samenstelling College van B&W

WMO loket

Het college zorgt voor het dagelijks bestuur in de gemeente.

Bekendmakingen

Wekelijks (op donderdag)  wordt bekendgemaakt bekend welke besluiten de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de raad wil nemen of inmiddels heeft genomen.

Raadsvergadering (terug)kijken

Coalitieakkoord

De coalitiepartijen CDA, GroenLinks, PvdA en D66 hebben hun afspraken en ambities voor de bestuursperiode 2018-2022 vastgelegd in het

Gemeentelijke regelgeving

De gemeente Waterland hanteert verschillende soorten wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld verordeningen. Deze worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Raadsvergaderingen

Vergaderdata, agenda en stukken vindt u op de website van de gemeenteraad.

Besluitenlijsten B&W

Eénmaal per week komt het college bijeen om over allerlei onderwerpen te vergaderen die in de gemeente spelen.

Gemeenschappelijke regelingen

Voor de uitvoering van gemeentelijke taken kunnen gemeenten samenwerken met andere gemeenten. Zo’n samenwerking is vastgelegd in gemeenschappelijke regelingen.