Bestuur en organisatie

De gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders (college van B&W) vormen samen het gemeentebestuur.

Gemeenteraad Waterland

Wat doet het college van B&W?

Icoon radar

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit de burgemeester en vier (parttime) wethouders. Zij zorgt voor het dagelijks besturen van de gemeente.

Gemeentelijke organisatie

De ambtelijke organisatie ondersteunt het gemeentebestuur en voert allerlei gemeentelijke taken uit. De medewerkers werken vanuit het gemeentehuis en de gemeentewerf.

Samenstelling College van B&W

WMO loket

Het college zorgt voor het dagelijks bestuur in de gemeente.

Bekendmakingen

Wekelijks (op donderdag)  wordt bekendgemaakt welke besluiten de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de raad wil nemen of inmiddels heeft genomen.

Raadsvergadering (terug)kijken

Coalitieakkoord

De fracties van WaterlandNatuurlijk, GroenLinks, VVD en PvdA hebben een coalitieakkoord 'Waterland: Vrij. Sociaal. Groen.' voor de periode 2022-2026 gesloten. 

Gemeentelijke regelgeving

De gemeente Waterland hanteert verschillende soorten wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld verordeningen. Deze worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Raadsvergaderingen

Vergaderdata, agenda en stukken vindt u op de website van de gemeenteraad.

Besluitenlijsten B&W

Eénmaal per week komt het college bijeen om over allerlei onderwerpen te vergaderen die in de gemeente spelen.

Verkiezingen 2023: Tweede Kamer

Op woensdag 22 november 2023 vinden de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen plaats. Op deze pagina vindt u hier binnenkort meer informatie over.

Gemeenschappelijke regelingen

Voor de uitvoering van gemeentelijke taken kunnen gemeenten samenwerken met andere gemeenten. Zo’n samenwerking is vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling.

Beroepschrift indienen

U kunt tegen veel besluiten van de gemeente een bezwaarschrift indienen. De gemeente beslist over uw bezwaar. Als u het niet eens bent met die beslissing, kunt u in beroep gaan. In de beslissing die u van de gemeente ontvangt staat waar u in

Bezwaarschrift indienen

De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.