College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit de burgemeester en vier (parttime) wethouders. Zij zorgt voor het dagelijks besturen van de gemeente. In de praktijk komt het er op neer dat het college de besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen, uitvoert. Bij de uitoefening van haar taken moet het college dus rekening houden met de wensen en eisen van de gemeenteraad.

Het college verleent bijvoorbeeld vergunningen voor het houden van evenementen, maar moet daarbij  in ogenschouw nemen wat de raad daarover in de Algemene Plaatselijke Verordening heeft vastgesteld. En bij het verlenen van een omgevingsvergunning moet het college bedenken wat de gemeenteraad heeft bepaald in het bestemmingsplan en de bouwverordening. Natuurlijk neemt het college ook zelf veel praktische beslissingen. Zoals de verkoop van een stuk grond of het aangaan van een overeenkomst met een aannemer.

De burgemeester heeft daarnaast nog zelfstandige taken en bevoegdheden. Met name op het gebied van openbare orde en veiligheid. Naast deze "zorgplicht" is de burgemeester ook verantwoordelijk voor een goede samenwerking en afstemming met andere gemeenten en overheden.

De coalitie van Waterland bestaat uit WaterlandNatuurlijk, GroenLinks, VVD en PvdA. Samen hebben zij een coalitieakkoord gesloten: 'Waterland: Vrij. Sociaal. Groen.'. U kunt het collegeakkoord hier lezen. Het collegeprogramma leest u PDF hier

v.l.n.r. Erich Dijk, Roland Wolters, Marian van der Weele, Astrid van de Weijenberg, Harm Scheepstra, Ton van Nieuwkerk