Brouwersbrug Monnickendam

Omgevingsplan wijzigen

In het omgevingsplan (vroeger: bestemmingsplan) staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. De gemeente kan het omgevingsplan wijzigen. U kunt de gemeente ook vragen om het omgevingsplan te wijzigen.

Let op

Het omgevingsplan heette tot 1 januari 2024 bestemmingsplan. Heeft u voor die tijd een wijziging aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Beschrijving

De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen. Bijvoorbeeld als het beleid verandert. Als de gemeente dat doet, kan dat botsen met uw plannen om te bouwen of verbouwen.

U kunt eerst aan de gemeente vragen of u mag afwijken van het bestemmingsplan. 

Mag u van de gemeente niet afwijken van het bestemmingsplan? Dan kunt u de gemeente vragen om het bestemmingsplan te wijzigen. Past uw voorstel binnen het beleid of de regels van het bestemmingsplan? Dan zal de gemeente eerder bereid zijn om mee te werken.

Aanvragen

Zo vraagt u een wijziging van een omgevingsplan aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U legt uw plannen voor aan de gemeente.
 • De gemeente laat weten of uw plannen binnen het omgevingsplan passen of dat er een wijziging nodig is van het omgevingsplan.
 • U doet een verzoek voor het wijzigingen van het omgevingsplan.
 • De gemeenteraad beslist over een wijziging van het omgevingsplan.

Kosten

Aan een wijziging en aan een herziening van een bestemmingsplan zijn directe en indirecte kosten verbonden die erg afhankelijk zijn van de specifieke situatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer (0299) - 658 585.

Bezwaar

Als uw verzoek voor het wijzigen van het omgevingsplan is afgewezen, dan kunt u beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bent u belanghebbende? U kunt op verschillende momenten aangeven dat u het niet eens bent met het wijzigen van het omgevingsplan:

 • Wanneer een gemeente een wijziging van het omgevingsplan wil doorvoeren, dan maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit. Hierbij betrekt de gemeente ook belanghebbenden. Laat aan de gemeente weten dat u belanghebbende bent. U kunt dan al in deze fase uw mening geven.
 • Wanneer het ontwerpbesluit af is, dan maakt de gemeente dit ontwerpbesluit openbaar. Het ontwerpbesluit ligt vanaf dat moment ter inzage.
 • U kunt het ontwerpbesluit bekijken via het Omgevingsloket. Vervolgens heeft u 6 weken om te reageren op het ontwerpbesluit. Reageer schriftelijk, mondeling of via e-mail als u het niet eens bent met het plan. Dit heet een zienswijze indienen.
 • Na deze 6 weken beoordeelt de gemeente de binnengekomen reacties. De gemeenteraad stelt het definitieve omgevingsplan vast.
 • U kunt binnen 6 weken na bekendmaking van het omgevingsplan beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kunt u doen als u:
  • al eerder gereageerd heeft op het ontwerp van het omgevingsplan, of
  • het niet eens bent met wijzigingen van het omgevingsplan ten opzichte van het ontwerp van het omgevingsplan
 • Heeft niemand beroep aangetekend binnen de termijn van 6 weken? Dan is het gewijzigde omgevingsplan definitief.

Wet en regelgeving