Subsidies

Inhoudverantwoordelijke

Ada van Zwet

Bewoners en organisaties kunnen voor bepaalde activiteiten en onder bepaalde voorwaarden subsidies aanvragen. De gemeente kent een aantal subsidiemogelijkheden, te weten:

 • Coronasteunmaatregelen
 • Subsidies op het gebied van kunst en cultuur, sport en sociaal cultureel werk; ook komen in bepaalde gevallen projecten die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte voor subsidie in aanmerking.

Hieronder vindt u per onderdeel een toelichting en de benodigde formulieren die u voor een aanvraag, een subsidievaststelling of een wijziging moet gebruiken.

Subsidieregelgeving per 2021 

De gemeente heeft voor haar subsidies een Algemene subsidieverordening gemeente Waterland 2021 vastgesteld. Samen met de Uitvoeringsregeling subsidies gemeente Waterland 2021 (hierna: uitvoeringsregeling) en de bijbehorende beleidsregels is dit het raamwerk waarbinnen de subsidieaanvragen worden beoordeeld.

Algemene subsidieverordening

Uitvoeringsregeling

PDF Beleidsregels subsidies

PDF Bijlage beleidsregels subsidies

U kunt bij de gemeente subsidie aanvragen voor activiteiten op een aantal terreinen die in de Uitvoeringsregeling subsidies gemeente Waterland 2021 zijn genoemd. 

Er zijn twee varianten:
1.    de periodieke subsidie
2.    de incidentele subsidie

Periodieke subsidie

Aanvraag

Een periodieke subsidie vraagt u aan als de activiteit of uw activiteitenprogramma past bij de terreinen die in de uitvoeringsregeling zijn genoemd en u die activiteit(en) jaarlijks of tweejaarlijks uitvoert. De aanvraag moet u indienen via een aanvraagformulier; volledig ingevuld en voorzien van handtekening en met de benodigde bijlagen. De aanvraag voor het kalenderjaar 2024 moet worden ingediend uiterlijk 31 maart 2023. Voor het jaar 2023 een periodieke subsidie aanvragen is niet meer mogelijk.

Kunt u in de regelgeving niet terugvinden of een aanvraag die u wilt indienen past bij de regelgeving, neemt u dan contact met ons op door een mail te sturen naar de mailbox welzijnssubsidies@waterland.nl en leg ons uw vraag voor. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vaststelling

Heeft u een periodieke subsidie voor het kalenderjaar 2022 van ons ontvangen en is deze subsidie verleend maar nog niet vastgesteld? Dan moet u vóór 1 april 2023 een verzoek tot vaststelling met jaarstukken bij ons indienen. Zijn in de verleningsbeschikking die u eerder heeft ontvangen nog andere voorwaarden over toe te zenden stukken opgenomen, dan stuurt u die ook mee. U bent verplicht bij de vaststelling gebruik te maken van een standaard vaststellingsformulier. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren (met bijlagen) kunnen in behandeling worden genomen. 

Of een vaststellingsverzoek moet worden ingediend, kunt u opmaken uit de tekst van de subsidieverleningsbeschikking die u voor 2022 heeft ontvangen. Als in de verleningsbeschikking is vermeld dat de subsidie al is vastgesteld dan hoeft u geen vaststellingsverzoek meer in te zenden. Staat in die subsidieverleningsbeschikking dat u achteraf nog wel een rapportage of iets vergelijkbaars moet inzenden, dan kunt u dit opsturen naar de mailbox welzijnssubsidies@waterland.nl. Noemt u daarbij dan wel het kenmerk van de beschikking.

Aanvraag incidentele subsidie 2023

Vanuit de gedachte dat een goed voorzieningenaanbod in de kernen maakt dat het goed wonen is in de gemeente, dat er ruimte moet zijn voor initiatieven die aan de kwaliteit van het voorzieningenaanbod bijdragen en dat organisaties en maatschappelijk betrokken inwoners daartoe ook een subsidie moeten kunnen aanvragen, is in paragraaf H van de begroting voor 2023 een stimuleringsbudget van € 20.000,-- gereserveerd. 

Wilt u in 2023 in aanmerking komen voor een incidentele subsidie dan kunt u hiervoor een aanvraag bij de gemeente indienen. De subsidie kan worden aangevraagd voor:

 • een evenement in de gemeente Waterland;
 • een culturele expositie in de gemeente;
 • een vernieuwende activiteit of voorziening;
 • een startende activiteit voor een nieuwe organisatie of voorziening;
 • een activiteit gericht op samenwerking en versterking van het integraal voorzieningenaanbod op kernniveau;
 • een activiteit die gericht is op de maatschappelijke participatie en integratie van kwetsbare inwoners;
 • een activiteit die gericht is op het optimaliseren van het gebruik en de toegankelijkheid van maatschappelijke voorzieningen en voorzieningen in de openbare ruimte;
 • een activiteit die gericht is op het stimuleren van vrijwilligerswerk en de waardering voor de vrijwillige inzet ten behoeve van de lokale gemeenschap;
 • een activiteit die bijdraagt aan het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van onze inwoners;
 • een activiteit die bijdraagt aan het vergroten van het cultureel-historisch bewustzijn over de kernen in de gemeente Waterland.

Randvoorwaarden

Voor de aanvraag moet u gebruikmaken van het aanvraagformulier voor incidentele subsidies.
Dit formulier moet volledig ingevuld en ondertekend, voorzien van de benodigde bijlagen, worden gezonden aan Welzijnssubsidies@Waterland.nl. Welke stukken u moet bijvoegen, is op het aanvraagformulier aangegeven.
Het maximale bedrag dat u kunt aanvragen is € 2.500,-- per ingediend subsidieverzoek.
De verdeelsystematiek van de beschikbare middelen volgt het principe op=op. Volledige aanvragen worden in volgorde van ontvangst in behandeling genomen.

PDF Aanvraagformulier voor een incidentele subsidie 2023

De aanvraagmogelijkheid voor incidentele subsidies 2023 is gesloten. Het budget is op. 

Vaststelling incidentele subsidie

Vergelijkbaar met de systematiek bij periodieke subsidies moeten incidentele subsidies ook worden vastgesteld. In de subsidieverleningsbeschikking vindt u terug binnen welke termijn u een verzoek tot vaststelling moet indienen en welke stukken u daarbij moet inzenden. U moet gebruik maken van onderstaand formulier om het verzoek in te dienen. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunnen in behandeling worden genomen.

PDF Vaststellingsformulier incidentele subsidie 2023

Wijzigingen en algemeen aanvraagformulier

Het kan voorkomen dat activiteiten waarvoor u subsidie heeft gekregen, wijzigen of (deels) komen te vervallen. Het is ook mogelijk dat andere zaken die in uw subsidieaanvraag zijn opgenomen zoals begrote kosten, bestuurssamenstelling, statuten en dergelijke, een wijziging ondergaan. U kunt een wijziging opgeven door middel van het wijzigingsformulier.

PDF Wijzigingsformulier subsidie

Wilt u een aanvraag doen maar weet u niet precies onder welke subsidievariant uw aanvraag thuishoort, maakt u dan gebruik van het algemene aanvraagformulier. Geeft u duidelijk aan welk maatschappelijk doel met uw project kan worden bereikt.

PDF Algemeen aanvraagformulier subsidie