Subsidies

Inhoudverantwoordelijke

Ada van Zwet

Let op: de uiterste inzenddatum voor periodieke subsidieaanvragen 2021 en verantwoordingen van de periodieke subsidies 2019 wordt verschoven naar 31 mei 2020.

Er zijn twee varianten:

 • de periodieke subsidie
 • de stimuleringssubsidie (eenmalig)

Subsidievaststelling 2019

Heeft u een periodieke subsidie van ons ontvangen en is deze subsidie verleend maar nog niet vastgesteld? Dan moet u vóór 1 juni 2020 een verzoek tot vaststelling met jaarstukken bij ons indienen. U bent verplicht daarvoor gebruik te maken van een standaard vaststellingsformulier. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunnen in behandeling worden genomen. Of een vaststellingsverzoek moet worden ingediend, kunt u opmaken uit de tekst van de subsidieverleningsbeschikking die u begin 2019 heeft ontvangen.

PDFVaststellingsformulier periodieke subsidie 2019.pdf

Subsidieaanvraag 2021

Wilt u namens uw instelling in aanmerking komen voor een jaarlijks terugkerende (periodieke) subsidie? Dan kunt u hiervoor van tot uiterlijk 31 mei 2020 een aanvraag bij de gemeente indienen. Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als gebruik wordt gemaakt van het subsidieaanvraagformulier voor periodieke subsidies. Op het aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens u (digitaal) moet meesturen voor de beoordeling van het recht op subsidie.
Een periodieke subsidie kan onder andere worden aangevraagd voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, sport, maatschappelijke dienstverlening en sociaal cultureel werk. De regels voor de subsidieverlening zijn opgenomen in de geldende Algemene subsidieverordening Waterland  en de bijbehorende Uitvoeringsregeling subsidies Zorg en Welzijn. U kunt deze regelgeving terugvinden op www.overheid.nl.

PDFAanvraagformulier voor een periodieke subsidie 2021.pdf

Aanvraag stimuleringssubsidie 2020

Wilt u in 2020 in aanmerking komen voor een stimuleringssubsidie voor de organisatie van een maatschappelijk initiatief?
Dan kunt u hiervoor een aanvraag bij de gemeente indienen. Het aan te vragen subsidiebedrag bedraagt maximaal € 2.500,-. Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als gebruik wordt gemaakt van het aanvraagformulier voor de stimuleringssubsidies  U kunt het aanvraagformulier voor een stimuleringssubsidie 2020 via de knop“aanvragen” (zie onderaan het scherm) downloaden. Op het aanvraagformulier is vermeld welke gegevens u (digitaal) moet meesturen voor de beoordeling van het recht op subsidie. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunnen in behandeling worden genomen.

De stimuleringssubsidie wordt uitgevoerd in twee tranches. Voor elke tranche is € 10.000,-- als subsidieplafond beschikbaar. Als uw aanvraag voldoet aan de criteria (wat doelgroep betreft en voor welke activiteit u de subsidie gaat inzetten) dan volgt toekenning volgens de verdeelsystematiek op=op.

 • Aanvraagperiode eerste tranche: 1 januari tot 1 april 2020
 • Aanvraagperiode tweede tranche 1 april tot 1 oktober 2020

Een stimuleringssubsidie kan worden aangevraagd voor:

 • een vernieuwende activiteit of voorziening;
 • een startende activiteit voor een nieuwe organisatie of voorziening;
 • een activiteit gericht op samenwerking en versterking van het integraal voorzieningenaanbod op kernniveau;
 • een activiteit die gericht is op de maatschappelijke participatie en integratie van kwetsbare inwoners;
 • een activiteit die gericht is op het optimaliseren van het gebruik en de toegankelijkheid van maatschappelijke voorzieningen en voorzieningen in de openbare ruimte.
 • een activiteit die gericht is op het stimuleren van vrijwilligerswerk en de waardering voor de vrijwillige inzet ten behoeve van de lokale gemeenschap;
 • een activiteit die bijdraagt aan het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van onze inwoners;
 • een activiteit die bijdraagt aan het vergroten van het cultureel-historisch bewustzijn over de kernen in de gemeente Waterland.

De regels voor de subsidieverlening zijn opgenomen in de Algemene subsidieverordening Waterland 2017 en de bijbehorende Uitvoeringsregeling subsidies Zorg en Welzijn 2014. U kunt deze vinden op www.overheid.nl (menukeuze lokale wet- en regelgeving).