Subsidies

Inhoudverantwoordelijke

Ada van Zwet

U kunt voor verschillende doeleinden (welzijns)subsidies aanvragen bij de gemeente. Hier leest u alles over de verschillende soorten, mogelijkheden en voorwaarden.
Er zijn twee varianten:

 • de periodieke subsidie
 • de stimuleringssubsidie (eenmalig)

Subsidievaststelling 2018

Heeft u een periodieke subsidie van ons ontvangen en is deze subsidie verleend maar nog niet vastgesteld? Dan moet u vóór 1 april 2019 een verzoek tot vaststelling met jaarstukken bij ons indienen. U bent verplicht daarvoor gebruik te maken van een standaard vaststellingsformulier. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunnen in behandeling worden genomen. Of een vaststellingsverzoek moet worden ingediend, kunt u opmaken uit de tekst van de subsidieverleningsbeschikking die u begin 2018 heeft ontvangen.

PDFVaststellingsformulier periodieke subsidie 2018.pdf

Subsidieaanvraag 2020

Wilt u namens uw instelling in aanmerking komen voor een jaarlijks terugkerende (periodieke) subsidie? Dan kunt u hiervoor van 1 februari 2019 tot 1 april 2019 een aanvraag bij de gemeente indienen. Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als gebruik wordt gemaakt van het subsidieaanvraagformulier voor periodieke subsidies. Op het aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens u (digitaal) moet meesturen voor de beoordeling van het recht op subsidie.
Een periodieke subsidie kan onder andere worden aangevraagd voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, sport, maatschappelijke dienstverlening en sociaal cultureel werk. De regels voor de subsidieverlening zijn opgenomen in de geldende Algemene subsidieverordening Waterland  en de bijbehorende Uitvoeringsregeling subsidies Zorg en Welzijn.

PDFAanvraagformulier periodieke subsidie 2020.pdf

Aanvraag stimuleringssubsidie 2019

Wilt u in 2019 in aanmerking komen voor een stimuleringssubsidie voor de organisatie van een maatschappelijk initiatief?
Dan kunt u hiervoor een aanvraag bij de gemeente indienen. Het aan te vragen subsidiebedrag bedraagt maximaal € 2.500,-. Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als gebruik wordt gemaakt van het aanvraagformulier voor de stimuleringssubsidies  U kunt het aanvraagformulier voor een stimuleringssubsidie 2019 via de knop“aanvragen” (zie onderaan het scherm) downloaden. Op het aanvraagformulier is vermeld welke gegevens u (digitaal) moet meesturen voor de beoordeling van het recht op subsidie. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunnen in behandeling worden genomen.

De stimuleringssubsidie wordt uitgevoerd in twee tranches. Voor elke tranche is € 10.000,-- als subsidieplafond beschikbaar.

 • Aanvraagperiode eerste tranche: 1 januari tot 1 april 2019
 • Aanvraagperiode tweede tranche 1 april tot 1 oktober 2019

Een stimuleringssubsidie kan worden aangevraagd voor:

 • een vernieuwende activiteit of voorziening;
 • een startende activiteit voor een nieuwe organisatie of voorziening;
 • een activiteit gericht op samenwerking en versterking van het integraal voorzieningenaanbod op kernniveau;
 • een activiteit die gericht is op de maatschappelijke participatie en integratie van kwetsbare inwoners;
 • een activiteit die gericht is op het optimaliseren van het gebruik en de toegankelijkheid van maatschappelijke voorzieningen en voorzieningen in de openbare ruimte.
 • een activiteit die gericht is op het stimuleren van vrijwilligerswerk en de waardering voor de vrijwillige inzet ten behoeve van de lokale gemeenschap;
 • een activiteit die bijdraagt aan het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van onze inwoners;
 • een activiteit die bijdraagt aan het vergroten van het cultureel-historisch bewustzijn over de kernen in de gemeente Waterland.

De regels voor de subsidieverlening zijn opgenomen in de Algemene subsidieverordening Waterland 2017 en de bijbehorende Uitvoeringsregeling subsidies Zorg en Welzijn 2014. U kunt deze vinden op www.overheid.nl (menukeuze lokale wet- en regelgeving)