Subsidies

Inhoudverantwoordelijke

Esther van den Heuvel

U kunt voor verschilende doeleinden (welzijns)subsidies aanvragen bij de gemeente.

Er zijn drie varianten:

 • de periodieke subsidie
 • de incidentele subsidie
 • de stimuleringssubsidie (eenmalig)

Subsidievaststelling

Heeft u een periodieke subsidie van ons ontvangen? Dan moet u vóór 1 april van het volgende kalenderjaar een verzoek tot vaststelling met jaarstukken bij ons indienen. U bent verplicht daarvoor gebruik te maken van een standaard vaststellingsformulier. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunnen in behandeling worden genomen.

U kunt begin 2018 het nieuwe vaststellingsformulier hier vinden.

Subsidieaanvraag 2019

Wilt u namens uw instelling in aanmerking komen voor een jaarlijks terugkerende (periodieke) subsidie? Dan kunt u hiervoor van 1 februari 2018 tot 1 april 2018 een aanvraag bij de gemeente indienen. Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als gebruik wordt gemaakt van het subsidieaanvraagformulier voor periodieke subsidies. Op het aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens u (digitaal) moet meesturen voor de beoordeling van het recht op subsidie. Op dit moment worden geen aanvragen in behandeling genomen.

Een periodieke subsidie kan onder andere worden aangevraagd voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, sport, peuteropvang, maatschappelijke dienstverlening en sociaal cultureel werk. De regels voor de subsidieverlening zijn opgenomen in de Algemene subsidieverordening Waterland 2014 en de bijbehorende Uitvoeringsregeling subsidies Zorg en Welzijn 2014.

Aanvraag incidentele subsidie

Wilt u in 2017 in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie?

Dan gelden daarvoor de volgende regels:

Voor een incidentele subsidie voor de organisatie van een evenement of culturele expositie kunt u tot uiterlijk 13 weken voordat de activiteit plaatsvindt een aanvraag bij de gemeente indienen. Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als gebruik gemaakt wordt van het aanvraagformulier voorPDFAanvraagformulier_voor_een_incidentele_subsidie_2017.pdf. Voor aanvragen voor incidentele subsidies is een subsidieplafond beschikbaar van maximaal € 8.000,-. Aanvragen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst.

Let u er op dat u het juiste aanvraagformulier gebruikt?

Op het aanvraagformulier is vermeld welke gegevens u (digitaal) moet meesturen voor de beoordeling van het recht op subsidie. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunnen in behandeling worden genomen.

Aanvraag stimuleringssubsidie 2018

Wilt u in 2018 in aanmerking komen voor een stimuleringssubsidie voor de organisatie van een maatschappelijk initiatief?
Dan kunt u hiervoor tussen 1 februari 2018 en 1 april 2018 een aanvraag bij de gemeente indienen. Het aan te vragen subsidiebedrag bedraagt maximaal € 2.500,-. Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als gebruik wordt gemaakt van het aanvraagformulier voor de stimuleringssubsidies eerste tranche. U kunt het aanvraagformulier voor een stimuleringssubsidie 2018 via de knop aanvragen downloaden . Op het aanvraagformulier is vermeld welke gegevens (digitaal) u moet meesturen voor de beoordeling van het recht op subsidie. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunnen in behandeling worden genomen. Op dit moment worden geen aanvragen in behandeling genomen.

Voor de eerste tranche van de stimuleringssubsidies is een subsidieplafond beschikbaar van maximaal € 14.125,-. Als de aangevraagde subsidies het plafond overstijgen wordt bij de verdeling van de subsidie prioriteit toegekend aan activiteiten die bijdragen aan meerdere doelstellingen als omschreven in de uitvoeringsregeling en activiteiten waarbij meerdere lokale organisaties betrokken zijn.

Een stimuleringssubsidie kan worden aangevraagd voor:

 • een vernieuwende activiteit of voorziening;
 • een startende activiteit voor een nieuwe organisatie of voorziening;
 • een activiteit gericht op samenwerking en versterking van het integraal voorzieningenaanbod op kernniveau;
 • een activiteit die gericht is op de maatschappelijke participatie en integratie van kwetsbare inwoners;
 • een activiteit die gericht is op het optimaliseren van het gebruik en de toegankelijkheid van maatschappelijke voorzieningen en voorzieningen in de openbare ruimte.
 • een activiteit die gericht is op het stimuleren van vrijwilligerswerk en de waardering voor de vrijwillige inzet ten behoeve van de lokale gemeenschap;
 • een activiteit die bijdraagt aan het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van onze inwoners;
 • een activiteit die bijdraagt aan het vergroten van het cultureel-historisch bewustzijn over de kernen in de gemeente Waterland.

De regels voor de subsidieverlening zijn opgenomen in de Algemene subsidieverordening Waterland 2014 en de bijbehorende Uitvoeringsregeling subsidies Zorg en Welzijn 2014. U kunt deze vinden op www.overheid.nl (menukeuze lokale wet- en regelgeving).