Het Galgeriet - Monnickendam

Waar: 
Bedrijventerrein Galgeriet in Monnickendam, inclusief de jachthavens Waterland en Hemmeland
Wat: 
Herontwikkeling bedrijventerrein tot woon-, werk- en winkelgebied
Stand van zaken: 

De werkzaamheden om het gebied bouwrijp te maken zijn in januari 2023 begonnen. Allereerst wordt gestart met het perceel naast de entree van de jachthaven. Ook wordt de ontsluiting van de jachthaven bouwrijp gemaakt. Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond, worden de toekomstige openbare wegen opgehoogd. Het gebied is naar verwachting eind 2024 bouwrijp.

 • Het Koninklijk Besluit (KB) inzake de onteigeningsprocedure is op 8 juni 2021 ontvangen en gepubliceerd in de Staatscourant. Tevens publicatie in Ons Streekblad op 17 juni 2021. Het KB kunt u inzien onder de knop "downloads". 
 • Het omgevingsplan is onherroepelijk. De Raad van State heeft het beroep dat ingediend was op 17 juni 2020 ongegrond verklaard.
 • Het omgevingsplan is in de raad van 3 oktober 2019 vastgesteld en lag 6 weken ter inzage voor beroep van 22/11/19 tot 3/01/20. Er is 1 beroep ingediend. Dat diende 11 mei 2020 bij de Raad van Staten. Binnen 6 weken na deze datum doet de RvS uitspraak inzake het beroep.
 • Het ontwerp omgevingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen tot 26 april 2019. De ingediende zienswijzen zijn verwerkt in een zienswijzenota die de raad heeft vastgesteld.
 • 17 april 2019 vond een stadsdebat over het beeldkwaliteitsplan plaats in De Bierderij in Monnickendam.
 • Het college van B&W heeft op 12 februari 2019 het m.e.r. beoordelingsbesluit vastgesteld. Op 21 februari wordt dit besluit gepubliceerd en ter inzage gelegd. De tekst van het besluit is te vinden op officielebekendmakingen.nl
 • De raad heeft het SPvE en de overleg- en inspraaknota op 31 januari 2019 vastgesteld.
 • Op 6 november 2018 heeft een stadsdebat over het concept SPvE plaatsgevonden in het Mirror Paviljoen. Als voorbereiding op dit stadsdebat zijn diverse klankbordbijeenkomsten gehouden, o.a. met de Stadsraad Monnickendam, de vertegenwoordigers van de bruine vloot, de Vereniging Oud-Monnickendam, bedrijven van het Galgeriet.
 • In september, oktober en november 2018 er drie bijeenkomsten met de ketenpartners (GGDZW, HHNK, RWS, Provincie, Vervoerregio, Veiligheidsregio, Omgevingsdienst IJmond) plaatsgevonden, waarin deze partners hun inbreng voor het SPvE aan de voorkant konden meegeven.
 • 16 maart 2018 presenteerde het College van B&W het schetsontwerp Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitsplan.
 • 12 december 2017 vond een stadsdebat plaats in het Mirror Paviljoen in Monnickendam. Als voorbereiding op dit stadsdebat zijn diverse klankbordbijeenkomsten gehouden, o.a. met de Stadsraad Monnickendam, de vertegenwoordigers van de bruine vloot, de Vereniging Oud-Monnickendam, bedrijven van het Galgeriet, de gemeenteraad. De presentatie en de uitslag van de smakentest van het stadsdebat kunt u vinden onder de knop downloads.

Hoorne Vastgoed BV  heeft op 1 mei 2017 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend ten behoeve van de realisatie van een tijdelijke supermarkt, een tijdelijk parkeerterrein en een tijdelijke bierbrouwerij. De aanvraag gaat uit van de volgende percelen:

 • Galgeriet 23 voormalig Koelhuis en Dimo-pand, alwaar een parkeerterrein van 218 parkeerplaatsen zal worden gerealiseerd.
 • Galgeriet 1, 2 en 3, alwaar een tijdelijke supermarkt zal worden gebouwd en tevens parkeergelegenheid wordt gemaakt.
 • Galgeriet 4, dat verbouwd, hersteld en geschikt gemaakt is als bierbrouwerij annex proeverij.

Omdat het project Galgeriet moeilijk in ontwikkeling kwam, heeft het college van B&W de TaskForce Ruimtewinst van de provincie Noord-Holland om advies gevraagd. De inzet van de TaskForce heeft geleid tot een strategisch advies over de mogelijke aanpak van de herontwikkeling van het Galgeriet. Eén van de onderdelen van het advies is het zogenaamde "place-making" op basis waarvan met tijdelijke functies de locatie alvast wordt "opgewarmd". Daarnaast geeft het adviesrapport redelijk uitgebreid advies ten aanzien van een supermarkt.

1e kwartaal 2023: start bouwrijp maken

4e kwartaal 2024: start bouw fase 1

 

 

Intentieovereenkomst zorgwooneenheden locatie Galgeriet ondertekend

20 juni 2023

Gemeente Waterland, Hoorne Vastgoed, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Stichting Philadelphia en Stichting Wooncompagnie hebben een intentieovereenkomst getekend om zorgwoningen op het Galgeriet in Monnickendam te realiseren. Hiermee zetten de partijen een volgende stap om deze woningen op het Galgeriet een plek te geven. 

 

De werkzaamheden bouwrijp maken op locatie Galgeriet in Monnickendam zijn begonnen!

12 januari 2023

Wethouder Ton van Nieuwkerk heeft vandaag symbolisch het startsignaal gegeven voor het bouwrijp maken van locatie Galgeriet. Gemeente Waterland en haar partners van Galgeriet B.V. hebben hier met veel enthousiasme naar uitgekeken. 

 

Gemeente Waterland sluit koopovereenkomst Galgeriet met BPD/Hoorne Vastgoed

8 juli 2022

Gemeente Waterland, Hoorne Vastgoed en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling hebben vandaag, 8 juli 2022, de koopovereenkomst gesloten voor het project Galgeriet in Monnickendam. Een belangrijke stap in de realisatie van de nieuwe woonwijk in Monnickendam.

 

Intentieovereenkomst ondertekend met Stichting Boeglijn

11 februari 2022

Gemeente Waterland, Hoorne Vastgoed, BPD Ontwikkeling en Stichting Boeglijn hebben vandaag een intentieovereenkomst getekend voor het project Galgeriet in Monnickendam. Deze overeenkomst omvat een plan om 18 wooneenheden te realiseren voor jongvolwasssenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), waarbij huisvesting, zorg- en dienstverlening wordt gerealiseerd. Stichting Boeglijn is ontstaan door een ouderinitatief binnen de gemeente Waterland. De stichting onderzoekt samen met de gemeente en Galgeriet BV of een dergelijke woonvorm voor hun kinderen haalbaar is.