Het Galgeriet - Monnickendam

Waar: 
Bedrijventerrein tussen de binnenstad van Monnickendam en het Hemmeland
Wat: 
Herontwikkeling bedrijventerrein tot woon-, werk- en winkelgebied
Stand van zaken: 

Wij hebben de ‘Nota van zienswijzen tevens nota van wijzigingen’ en het ‘omgevingsplan Monnickendam – Galgeriet 2019’  voorgelegd aan de raad. De raadsbehandeling vindt plaats tijdens de voorbereidende raadsvergaderingen van 11 juli en 5 september 2019. De raadsvergaderingen zijn openbaar, op onze website vindt u ook de agenda van de raadsvergaderingen.

Zie voor meer informatie Omgevingsplan Monnickendam Galgeriet.

Laatste update: 
08 juli 2019

Nieuwsbrief 13 (juli/augustus 2019) is uit. Onder de knop downloads kunt u deze inzien of downloaden.

Voor informatie van de ontwikkelaar zie de website van Projectontwikkeling Galgeriet B.V.

Hoorne Vastgoed BV  heeft op 1 mei 2017 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend ten behoeve van de realisatie van een tijdelijke supermarkt, een tijdelijk parkeerterrein en een tijdelijke bierbrouwerij. De aanvraag gaat uit van de volgende percelen:

 • Galgeriet 23 voormalig Koelhuis en Dimo-pand, alwaar een parkeerterrein van 218 parkeerplaatsen zal worden gerealiseerd.
 • Galgeriet 1, 2 en 3, alwaar een tijdelijke supermarkt zal worden gebouwd en tevens parkeergelegenheid wordt gemaakt.
 • Galgeriet 4, dat verbouwd, hersteld en geschikt gemaakt is als bierbrouwerij annex proeverij.

Omdat het project Galgeriet moeilijk in ontwikkeling kwam, heeft het college van B&W de TaskForce Ruimtewinst van de provincie Noord-Holland om advies gevraagd. De inzet van de TaskForce heeft geleid tot een strategisch advies over de mogelijke aanpak van de herontwikkeling van het Galgeriet. Eén van de onderdelen van het advies is het zogenaamde "place-making" op basis waarvan met tijdelijke functies de locatie alvast wordt "opgewarmd". Daarnaast geeft het adviesrapport redelijk uitgebreid advies ten aanzien van een supermarkt.

 • Het ontwerp omgevingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen tot 26 april 2019. De ingediende zienswijzen worden verwerkt in een zienswijzenota die aan de raad wordt voorgelegd ter vaststelling.
 • 17 april vond een stadsdebat over het beeldkwaliteitsplan plaats in De Bierderij in Monnickendam.
 • Het college van B&W heeft op 12 februari 2019 het m.e.r. beoordelingsbesluit vastgesteld. Op 21 februari wordt dit besluit gepubliceerd en ter inzage gelegd. De tekst van het besluit is te vinden op officielebekendmakingen.nl
 • De raad heeft het SPvE en de overleg- en inspraaknota op 31 januari 2019 vastgesteld.
 • Op 6 november 2018 heeft een stadsdebat over het concept SPvE plaatsgevonden in het Mirror Paviljoen. Als voorbereiding op dit stadsdebat zijn diverse klankbordbijeenkomsten gehouden, o.a. met de Stadsraad Monnickendam, de vertegenwoordigers van de bruine vloot, de Vereniging Oud-Monnickendam, bedrijven van het Galgeriet.
 • In september, oktober en november 2018 er drie bijeenkomsten met de ketenpartners (GGDZW, HHNK, RWS, Provincie, Vervoerregio, Veiligheidsregio, Omgevingsdienst IJmond) plaatsgevonden, waarin deze partners hun inbreng voor het SPvE aan de voorkant konden meegeven.
 • 16 maart 2018 presenteerde het College van B&W het schetsontwerp Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitsplan.
 • 12 december 2017 vond een stadsdebat plaats in het Mirror Paviljoen in Monnickendam. Als voorbereiding op dit stadsdebat zijn diverse klankbordbijeenkomsten gehouden, o.a. met de Stadsraad Monnickendam, de vertegenwoordigers van de bruine vloot, de Vereniging Oud-Monnickendam, bedrijven van het Galgeriet, de gemeenteraad. De presentatie en de uitslag van de smakentest van het stadsdebat kunt u vinden onder de knop downloads.

11 juli 2019 en 5 september 2019: behandeling zienswijzenota tevens nota van wijzigingen + omgevingsplan (bestemmingsplan) in de voorbereidende raadsvergaderingen. In deze vergaderingen tevens de behandeling van het beeldkwaliteitsplan en de beleidsregel stedenbouwkundige kwaliteit.

19 september 2019 volgt vaststelling van de hierboven genoemde documenten in de besluitvormende raadsvergadering.

december 2019: 1e paal