Het Galgeriet - Monnickendam

Waar: 
Bedrijventerrein tussen de binnenstad van Monnickendam en het Hemmeland
Wat: 
Herontwikkeling bedrijventerrein tot woon-, werk- en winkelgebied
Stand van zaken: 

Dinsdag 12 december 2017 vond het eerste stadsdebat over het project Galgeriet plaats in het Mirror Paviljoen in Monnickendam. Er waren naar schatting 140 mensen aanwezig. Tijdens de avond werden 3 schetsen van stedenbouwkundige plannen gepresenteerd. Met behulp van een online smaaktest konden de aanwezigen stemmen op varianten in bouwstijlen. In het gebied komen minimaal 450 woningen en daarnaast ook maatschappelijke functies, horeca, detailhandel en andere kleine bedrijven. De uitkomsten van het stadsdebat worden meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen.

Laatste update: 
13 december 2017

Dinsdag 12 december 2017 vond het eerste stadsdebat over het project Galgeriet plaats in het Mirror Paviljoen in Monnickendam. Er waren naar schatting 140 mensen aanwezig. Tijdens de avond werden 3 schetsen van stedenbouwkundige plannen gepresenteerd. Met behulp van een online smaaktest konden de aanwezigen stemmen op varianten in bouwstijlen. Hieruit kwam naar voren dat men een diversiteit in bouwstijlen wenst. In het gebied komen minimaal 450 woningen en daarnaast ook maatschappelijke functies, horeca, detailhandel en andere kleine bedrijven.
--------------------------------------------------------------------

Gemeente Waterland, Hoorne Vastgoed en BPD Ontwikkeling hebben vrijdag 24 november 2017 de samenwerkingsovereenkomst getekend.

--------------------------------------------------------------------

De eerste nieuwsbrief Galgeriet is op 16 november 2017 uitgekomen en wordt verspreid via Ons Streekblad in Monnickendam. Deze brief staat ook onder het kopje/tab Downloads hieronder.

 

 

Hoorne Vastgoed BV  heeft op 1 mei 2017 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend ten behoeve van de realisatie van een tijdelijke supermarkt, een tijdelijk parkeerterrein en een tijdelijke bierbrouwerij. De aanvraag gaat uit van de volgende percelen:
Galgeriet 23 voormalig Koelhuis en Dimo-pand, alwaar een parkeerterrein van 218 parkeerplaatsen zal worden gerealiseerd.
Galgeriet 1, 2 en 3, alwaar een tijdelijke supermarkt zal worden gebouwd en tevens parkeergelegenheid wordt gemaakt.
Galgeriet 4, dat verbouwd, hersteld en geschikt gemaakt wordt als bierbrouwerij annex proeverij.

Omdat het project Galgeriet moeilijk in ontwikkeling kwam, heeft het college van B&W de TaskForce Ruimtewinst van de provincie Noord-Holland om advies gevraagd. De inzet van de TaskForce heeft geleid tot een
strategisch advies over de mogelijke aanpak van de herontwikkeling van het Galgeriet. Eén van de onderdelen van het advies is het zogenaamde "place-making" op basis waarvan met tijdelijke functies de locatie alvast wordt "opgewarmd". Daarnaast geeft het adviesrapport redelijk uitgebreid advies ten aanzien van een supermarkt.
Het college is van mening dat de nu voorliggende aanvraag omgevingsvergunning past binnen de kaders zoals die door de TaskForce in het adviesrapport zijn neergelegd.

12 december 2017 vond een stadsdebat plaats in het Mirror Paviljoen in Monnickendam. Inwoners en ondernemers uit Monnickendam konden daar hun input geven op het stedenbouwkundig plan dat in drie  verschillende modellen werd gepresenteerd. De inbreng van aanwezigen op deze avond wordt meegenomen in de uitwerking van het definieve stedenbouwkundig plan. Als voorbereiding op dit stadsdebat zijn diverse klankbordbijeenkomsten gehouden, o.a. met de Stadsraad Monnickendam, de vertegenwoordigers van de bruine vloot, de Vereniging Oud-Monnickendam, bedrijven van het Galgeriet, de gemeenteraad. In januari 2018 worden nog een aantal klankbordbijeenkomsten gepland, o.a. met de winkeliers uit Monnickendam.

December 2017:

2e nieuwsbrief komt uit

Januari 2018:

- Hoorne Vastgoed start met de sloop van hun panden op het Galgeriet

- De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de grondexploitatie
 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marien Blok, via telefoonnummer (0299) 658 630 of transformatiegalgeriet@waterland.nl.