Het Galgeriet - Monnickendam

Waar: 
Bedrijventerrein tussen de binnenstad van Monnickendam en het Hemmeland
Wat: 
Herontwikkeling bedrijventerrein tot woon-, werk- en winkelgebied
Stand van zaken: 

19/12/19 hebben partijen de realisatieovereenkomst voor het project Galgeriet ondertekend. De overeenkomst behoeft nog goedkeuring van de gemeenteraad en de raden van commissarissen van de marktpartijen.

Het vastgestelde omgevingsplan lag van 22/11/19 tot 3/01/20 ter inzage voor beroep.

Zie voor meer informatie Omgevingsplan Monnickendam Galgeriet.

Laatste update: 
08 januari 2020
 • Het omgevingsplan is in de raad van 3 oktober 2019 vastgesteld en lag 6 weken ter inzage voor beroep van 22/11/19 tot 3/01/20.
 • Het ontwerp omgevingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen tot 26 april 2019. De ingediende zienswijzen worden verwerkt in een zienswijzenota die aan de raad wordt voorgelegd ter vaststelling.
 • 17 april vond een stadsdebat over het beeldkwaliteitsplan plaats in De Bierderij in Monnickendam.
 • Het college van B&W heeft op 12 februari 2019 het m.e.r. beoordelingsbesluit vastgesteld. Op 21 februari wordt dit besluit gepubliceerd en ter inzage gelegd. De tekst van het besluit is te vinden op officielebekendmakingen.nl
 • De raad heeft het SPvE en de overleg- en inspraaknota op 31 januari 2019 vastgesteld.
 • Op 6 november 2018 heeft een stadsdebat over het concept SPvE plaatsgevonden in het Mirror Paviljoen. Als voorbereiding op dit stadsdebat zijn diverse klankbordbijeenkomsten gehouden, o.a. met de Stadsraad Monnickendam, de vertegenwoordigers van de bruine vloot, de Vereniging Oud-Monnickendam, bedrijven van het Galgeriet.
 • In september, oktober en november 2018 er drie bijeenkomsten met de ketenpartners (GGDZW, HHNK, RWS, Provincie, Vervoerregio, Veiligheidsregio, Omgevingsdienst IJmond) plaatsgevonden, waarin deze partners hun inbreng voor het SPvE aan de voorkant konden meegeven.
 • 16 maart 2018 presenteerde het College van B&W het schetsontwerp Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitsplan.
 • 12 december 2017 vond een stadsdebat plaats in het Mirror Paviljoen in Monnickendam. Als voorbereiding op dit stadsdebat zijn diverse klankbordbijeenkomsten gehouden, o.a. met de Stadsraad Monnickendam, de vertegenwoordigers van de bruine vloot, de Vereniging Oud-Monnickendam, bedrijven van het Galgeriet, de gemeenteraad. De presentatie en de uitslag van de smakentest van het stadsdebat kunt u vinden onder de knop downloads.

Hoorne Vastgoed BV  heeft op 1 mei 2017 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend ten behoeve van de realisatie van een tijdelijke supermarkt, een tijdelijk parkeerterrein en een tijdelijke bierbrouwerij. De aanvraag gaat uit van de volgende percelen:

 • Galgeriet 23 voormalig Koelhuis en Dimo-pand, alwaar een parkeerterrein van 218 parkeerplaatsen zal worden gerealiseerd.
 • Galgeriet 1, 2 en 3, alwaar een tijdelijke supermarkt zal worden gebouwd en tevens parkeergelegenheid wordt gemaakt.
 • Galgeriet 4, dat verbouwd, hersteld en geschikt gemaakt is als bierbrouwerij annex proeverij.

Omdat het project Galgeriet moeilijk in ontwikkeling kwam, heeft het college van B&W de TaskForce Ruimtewinst van de provincie Noord-Holland om advies gevraagd. De inzet van de TaskForce heeft geleid tot een strategisch advies over de mogelijke aanpak van de herontwikkeling van het Galgeriet. Eén van de onderdelen van het advies is het zogenaamde "place-making" op basis waarvan met tijdelijke functies de locatie alvast wordt "opgewarmd". Daarnaast geeft het adviesrapport redelijk uitgebreid advies ten aanzien van een supermarkt.

januari 2020: Start opzet TEO (Thermische energie uit Oppervlaktewater), start Kwaliteitsteam, start ontwerp openbare omgeving

Nieuwsbrief nr. 15 wordt 16/1/20 verspreid in Monnickendam. Digitaal is hij al beschikbaar onder de knop downloads.

19/12/19 hebben partijen de realisatieovereenkomst voor het project Galgeriet ondertekend. De overeenkomst behoeft nog goedkeuring van de gemeenteraad en de raden van commissarissen van de marktpartijen.

Voor informatie van de ontwikkelaar zie de website van Projectontwikkeling Galgeriet B.V.