Het Galgeriet - Monnickendam

Waar: 
Bedrijventerrein tussen de binnenstad van Monnickendam en het Hemmeland
Wat: 
Herontwikkeling bedrijventerrein tot woon-, werk- en winkelgebied
Stand van zaken: 

Het college heeft het schetsontwerp stedenbouwkundig plan gepresenteerd op vrijdagavond 16 maart 2018. Zie onder de knop downloads.

Laatste update: 
20 maart 2018

Zie de vierde nieuwsbrief onder de knop downloads.

 

Hoorne Vastgoed BV  heeft op 1 mei 2017 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend ten behoeve van de realisatie van een tijdelijke supermarkt, een tijdelijk parkeerterrein en een tijdelijke bierbrouwerij. De aanvraag gaat uit van de volgende percelen:
Galgeriet 23 voormalig Koelhuis en Dimo-pand, alwaar een parkeerterrein van 218 parkeerplaatsen zal worden gerealiseerd.
Galgeriet 1, 2 en 3, alwaar een tijdelijke supermarkt zal worden gebouwd en tevens parkeergelegenheid wordt gemaakt.
Galgeriet 4, dat verbouwd, hersteld en geschikt gemaakt wordt als bierbrouwerij annex proeverij.

Omdat het project Galgeriet moeilijk in ontwikkeling kwam, heeft het college van B&W de TaskForce Ruimtewinst van de provincie Noord-Holland om advies gevraagd. De inzet van de TaskForce heeft geleid tot een strategisch advies over de mogelijke aanpak van de herontwikkeling van het Galgeriet. Eén van de onderdelen van het advies is het zogenaamde "place-making" op basis waarvan met tijdelijke functies de locatie alvast wordt "opgewarmd". Daarnaast geeft het adviesrapport redelijk uitgebreid advies ten aanzien van een supermarkt.
Het college is van mening dat de nu voorliggende aanvraag omgevingsvergunning past binnen de kaders zoals die door de TaskForce in het adviesrapport zijn neergelegd.

12 december 2017 vond een stadsdebat plaats in het Mirror Paviljoen in Monnickendam. Inwoners en ondernemers uit Monnickendam konden daar hun input geven op het stedenbouwkundig plan dat in drie  verschillende modellen werd gepresenteerd. De inbreng van aanwezigen op deze avond wordt meegenomen in de uitwerking van het definieve stedenbouwkundig plan. Als voorbereiding op dit stadsdebat zijn diverse klankbordbijeenkomsten gehouden, o.a. met de Stadsraad Monnickendam, de vertegenwoordigers van de bruine vloot, de Vereniging Oud-Monnickendam, bedrijven van het Galgeriet, de gemeenteraad.

De presentatie en de uitslag van de smakentest van het stadsdebat kunt u vinden onder de tab downloads.

Maart 2018:

- 5e nieuwsbrief

- ondertekening aanvullende samenwerkingsovereenkomst
 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marien Blok, via telefoonnummer (0299) 658 630 of transformatiegalgeriet@waterland.nl.

Belangstellenden voor woningen kunnen zich ook alvast inschrijven op de volgende website van Hoorne en BPD: www.nieuwbouw-monnickendam.nl