Galgeriet Ansjovisanker artist impression

Besluiten en participatie over nieuwbouwproject Galgeriet

Koninklijk Besluit
Het Koninklijk Besluit (KB) inzake de onteigeningsprocedure is op 8 juni 2021 ontvangen en gepubliceerd in de Staatscourant. Tevens publicatie in Ons Streekblad op 17 juni 2021. 
Download het Koninklijk besluit

Omgevingsplan onherroepelijk
Het omgevingsplan is onherroepelijk. De Raad van State heeft het beroep dat ingediend was op 17 juni 2020 ongegrond verklaard.
Lees meer over het omgevingsplan

Wachten op uitspraak Raad van State
Het omgevingsplan is in de raad van 3 oktober 2019 vastgesteld en lag 6 weken ter inzage voor beroep van 22/11/19 tot 3/01/20. Er is 1 beroep ingediend. Dat diende 11 mei 2020 bij de Raad van State. Binnen 6 weken na deze datum doet de RvS uitspraak inzake het beroep.
Lees meer over het omgevingsplan

Zienswijzenota
Het ontwerp omgevingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen tot 26 april 2019. De ingediende zienswijzen zijn verwerkt in een zienswijzenota die de raad heeft vastgesteld.

Stadsdebat
17 april 2019 vond een stadsdebat over het beeldkwaliteitsplan plaats in De Bierderij in Monnickendam.

Milieueffectrapportage beoordelingsbesluit
Het college van B&W heeft op 12 februari 2019 het m.e.r. beoordelingsbesluit vastgesteld. Op 21 februari wordt dit besluit gepubliceerd en ter inzage gelegd. De tekst van het besluit is te vinden op officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon

Stedebouwkunding Plan van Eisen
De raad heeft het SPvE en de overleg- en inspraaknota op 31 januari 2019 vastgesteld. 
Lees het definitieve SPvE
Lees het raadsbesluit over het SPvE
Lees de Overleg- en inspraaknota bij het SPvE

Stadsdebat
Op 6 november 2018 heeft een stadsdebat over het concept SPvE plaatsgevonden in het Mirror Paviljoen. Als voorbereiding op dit stadsdebat zijn diverse klankbordbijeenkomsten gehouden, o.a. met de Stadsraad Monnickendam, de vertegenwoordigers van de bruine vloot, de Vereniging Oud-Monnickendam, bedrijven van het Galgeriet.

Bijeenkomsten ketenpartners
In september, oktober en november 2018 er drie bijeenkomsten met de ketenpartners (GGDZW, HHNK, RWS, Provincie, Vervoerregio, Veiligheidsregio, Omgevingsdienst IJmond) plaatsgevonden, waarin deze partners hun inbreng voor het SPvE aan de voorkant konden meegeven.

Schetsontwerp
16 maart 2018 presenteerde het College van B&W het schetsontwerp Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitsplan.
Lees het Schetsontwerp Galgeriet

Stadsdebat
12 december 2017 vond een stadsdebat plaats in het Mirror Paviljoen in Monnickendam. Als voorbereiding op dit stadsdebat zijn diverse klankbordbijeenkomsten gehouden, o.a. met de Stadsraad Monnickendam, de vertegenwoordigers van de bruine vloot, de Vereniging Oud-Monnickendam, bedrijven van het Galgeriet, de gemeenteraad. 
Lees de presentatie met de uitslag van de smakentest