Boom met oud hek in weiland met water ervoor in de mist

Afvalwater lozen

Wilt u afvalwater lozen? Dan moet u zich aan regels houden. Soms moet u ook een melding doen of een vergunning aanvragen. Dat regelt u via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Beschrijving

Afvalwater is water dat u kwijt wilt. U kunt afvalwater lozen in de bodem, het oppervlaktewater of het riool. U moet zich daarbij houden aan de regels. Er zijn algemene regels. U mag bijvoorbeeld geen olie wegspoelen. Lees meer over de algemene regels op de website van Iplo.externe-link-icoon

Er zijn speciale regels voor:

 • afvalwater uit een particulier huishouden. Bijvoorbeeld toiletwater of ander huishoudelijk afvalwater
 • afvalwater van een bedrijf. Bijvoorbeeld afvalwater van een industrieel bedrijf, agrarisch bedrijf, restaurant, garage, laboratorium enzovoorts
 • afvalwater van een tijdelijke bedrijfsmatige activiteit in de openbare ruimte (bijv. bouwen)
 • afvalwater van een vaartuig
 • afvalwater van reinigingswerkzaamheden zoals schoonmaken voertuigen, vaartuigen, dierverblijven, buitenmuren enzovoorts

Aanvragen

Zo doet u uw melding of vraagt u een vergunning aan:

Meestal beslist de gemeente over uw aanvraag. Soms beslist het waterschap, de provincie of het Rijk.

Voorwaarden

Komt uw afvalwater uit een particulier huishouden?

 • U bent verplicht afvalwater te lozen in het riool. Daarnaast houdt u zich aan de regels uit omgevingsplan.
 • Loost u niet op het riool, dan moet u een melding doen. U heeft een goede reden nodig. Bijvoorbeeld omdat het riool op een grote afstand van uw huis ligt. Daarnaast moet u uw afvalwater leiden via een septic tank of een ander soort zuiveringsvoorziening voor afvalwater.

Komt uw afvalwater uit een bedrijfslocatie of van een tijdelijke bedrijfsmatige activiteit?

 • U moet zich houden aan algemene regels. Deze regels vindt u terug via het Omgevingsloket.
 • Controleer via het Omgevingsloket of u een melding of vergunning nodig heeft.

Komt uw afvalwater van een boot?

 • Als u een pleziervaartuig heeft, dan moet u het afvalwater opsparen en lozen in het vuilwaterinnamepunt in een jachthaven.
 • Als binnenschipper bent, dan mag u uw afvalwater wel lozen op het oppervlaktewater, maar dan heeft u wel een zorgplicht. Dit betekent dat u er alles aan doet om de milieugevolgen van de lozing zo klein mogelijk te houden (bijv. u loost geen zwaar chemische stoffen). Daarnaast kunnen er extra regels gelden voor sommige vaarwegen met speciale natuurwaarde. Deze extra regels kunt u vinden via het Omgevingsloket.

Hoe lang gaat het duren?

Een melding doet u minimaal 4 weken van tevoren. Een vergunning vraagt u minimaal 8 weken van tevoren aan.

Er zijn 2 procedures mogelijk bij een vergunning. Bij een gewone procedure krijgt u de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Bij een uitgebreide procedure krijgt u de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Bezwaar

Voor een melding geldt geen bezwaar of beroep.

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaanexterne-link-icoon.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Wet en regelgeving

Meer informatie