Van der Valk Katwoude

Opvang vluchtelingen Katwoude

Gemeente Waterland heeft van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) het verzoek gekregen om tijdelijk asielzoekers op te vangen in het Van der Valk hotel in Katwoude. Wij hebben hierover een voorlopig besluit genomen: we zijn bereid mee te werken aan de opvang van asielzoekers voor 1 jaar.  

Planning
Omwonenden hebben een brief ontvangen met de meest recente informatie en antwoorden op veelgestelde vragen. De eerste bewoners komen op 7 oktober. Het eerste omwonendenoverleg is op 17 oktober om 19:30 uur in het Van der Valk Hotel. Dit wordt een maandelijks overleg, voor zowel een delegatie van inwoners uit Waterland als een delegatie van inwoners uit Edam-Volendam. De gemeente zoekt voor deze overleggen inwoners met een breed netwerk in de lokale gemeenschap die maandelijks beschikbaar zijn. Aanmelden kan via opvang@waterland.nl

Koffiemomenten en contactgegevens COA
Het COA organiseert wekelijkse koffiemomenten. Het eerste koffiemoment vindt plaats op donderdag 2 november tussen 11.00-12.00 uur. Aanmelden voor het koffiemoment kan via: katwoude@coa.nl.
Vanaf 7 oktober is het COA 24 uur per dag bereikbaar via 06-29311418 of Katwoude@coa.nl.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft landelijk een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra en het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten overvol. Op 1 februari 2024 is de Spreidingswet in werking getreden. Dit betekent dat gemeenten de wettelijke taak hebben om opvang voor asielzoekers te realiseren. De indicatieve taakstelling voor Waterland is 113 asielzoekers, waaronder 10 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de diverse huisvestingsopgaven. Zaanstad neemt hierin het grootste deel van de asielzoekers voor zijn rekening, Purmerend zet zich in voor de opvang van Oekraïense ontheemden en de kleine gemeenten zorgen gezamenlijk voor opvang voor minderjarige vluchtelingen met een status. Waterland levert een bijdrage aan de opvang van zowel vluchtelingen als Oekraïense ontheemden.  De plekken in Waterland zijn nodig om te voldoen aan de totaalaantallen voor de regio.

Het COA huurt de locatie sinds 1 oktober 2023. De vluchtelingen zijn op 7, 8 en 9 oktober 2023 gearriveerd.   

Vanaf 1 oktober 2023 vangt het COA op deze locatie vluchtelingen op. Deze locatie zal gebruikt worden tot 1 april 2026. Dit is vastgelegd in de overeenkomst tussen COA en Van der Valk. In de bestuursovereenkomst hanteren wij dezelfde termijnen. Het is aan het COA om voor vervolgopvang te zorgen na deze periode.

Er worden in totaal 205 vluchtelingen opgevangen. Hieronder zijn 50 jongeren in de leeftijd van 15 t/m 17 jaar. Dit zijn jongeren die zijn gevlucht zonder hun ouders, ook wel Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s) genoemd. Ook worden er negen gezinnen opgevangen, met in totaal veertien kinderen. De groep is aangevuld met stellen, alleenstaande mannen en vrouwen. 

Het COA heeft landelijk verschillende concerns benaderd voor de opvang van vluchtelingen. In dit geval heeft het Van der Valk concern het COA aangeboden om dit hotel tijdelijk te gaan gebruiken als opvanglocatie. Het COA heeft vervolgens de keuze gemaakt om op dit aanbod in te gaan. Het hotel biedt voordelen als locatie, zo zijn veel faciliteiten al aanwezig. Er is bijvoorbeeld voldoende privacy en ruimte voor dagbesteding. 

Het hotel Van der Valk is gesloten voor gasten. Het pop-up restaurant blijft wel toegankelijk voor gasten.

​​​​ Op 1 februari 2024 is de Spreidingswet in werking getreden. Dit betekent dat gemeenten de wettelijke taak hebben om opvang voor asielzoekers te realiseren. De indicatieve taakstelling voor Waterland is 113 asielzoekers, waaronder 10 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de diverse huisvestingsopgaven. Zaanstad neemt hierin het grootste deel van de asielzoekers voor zijn rekening, Purmerend zet zich in voor de opvang van Oekraïense ontheemden en de kleine gemeenten zorgen gezamenlijk voor opvang voor minderjarige vluchtelingen met een status. Waterland levert een bijdrage aan de opvang van zowel vluchtelingen als Oekraïense ontheemden.  De plekken in Waterland zijn nodig om te voldoen aan de totaalaantallen voor de regio.

Het COA heeft het Van der Valk-concern benaderd voor locaties om asielopvang te realiseren. Eén van de locaties die hiervoor in aanmerking kwam was het Van der Valk hotel Volendam. Vervolgens hebben ze de gemeente gevraagd om hieraan medewerking te verlenen.  

De kosten voor de opvang worden betaald door de Rijksoverheid. 

De opvang van vluchtelingen levert geen inkomsten op voor de gemeente. 

Direct omwonenden en betrokken zijn voorafgaand zowel per brief als tijdens een informatiebijeenkomst geïnformeerd. Sinds de opening van de opvanglocatie is het COA verantwoordelijk voor de communicatie. Het COA communiceert via hun eigen pagina: https://www.coa.nl/nl/locatie/katwoude-wagenwegexterne-link-icoon

Elke maand vindt een omwonendenoverleg plaats. De verslagen van deze overleggen vindt u op deze website. Heeft u agendapunten of ontvangt u graag meer informatie over deze overleggen? Dan kunt u contact met ons opnemen via opvang@waterland.nl 

MEER INFORMATIE 

Vragen over de locatie

Ja, hotels beschikken over het algemeen over de juiste faciliteiten. Ook op andere locaties in Nederland werkt het Van der Valk samen met het COA.  

Ja, dat mag.

Dit is een afspraak die het COA maakt met de ondernemer en het Rijk. 

Uit ervaringen elders blijkt dat de komst van een COA doorgaans geen negatieve invloed heeft op de waarde van huizen in de buurt.

Purmerend is een voorbeeld van een vergelijkbare opvanglocatie. Er zijn weinig klachten binnengekomen van omwonenden. De politie is éénmalig opgeroepen, verder zijn er geen incidenten geweest.

Nee, op dit moment worden er in onze gemeente alleen Oekraïense vluchtelingen opgevangen. 

Alle gemeenten in Nederland hebben een opgave om vluchtelingen op te vangen. In verschillende gemeenten in Nederland worden opvanglocaties gerealiseerd of voorbereid.

Vragen over veiligheid

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Taken en verantwoordelijkheden rondom veiligheid en leefbaarheid zijn vastgesteld in het Veiligheidsplan. Dit plan vindt u onderaan deze pagina. Voor vragen en meldingen van bijvoorbeeld overlast is een speciaal meldpunt ingericht door het COA met een eigen telefoonnummer. Bij calamiteiten of onveilige situaties kan de politie gebeld worden.

Het COA werkt nauw samen met de lokale autoriteiten en de politie om de veiligheid te waarborgen. Er is 24/7 beveiliging op de opvanglocatie.

Nee, er is geen onderzoek gedaan naar mogelijke overlast en criminaliteit. Er zijn goede ervaringen met soortgelijke opvanglocaties elders, waarbij overlast tot een minimum is beperkt.

Na binnenkomst in Nederland worden alle vluchtelingen geïdentificeerd en geregistreerd door de AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel) en de IND. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt eventuele documenten nader. De mensen krijgen een medische intake en zo nodig een tbc-controle. 

Er zijn regelmatig overleggen met brede vertegenwoordiging van omwonenden, gemeenten en andere belanghebbende partijen en daarbij worden geïnteresseerden uitgenodigd om de locatie te bezoeken en kennis te maken met de vluchtelingen.

Conflicten tussen asielzoekers en de lokale bevolking worden behandeld volgens de geldende wet- en regelgeving. Meld problemen meteen bij de politie.

De privacy en veiligheid van asielzoekers worden strikt bewaakt om hun welzijn te waarborgen. Er is 24/7 beveiliging aanwezig op het terrein. Daarbij worden de vluchtelingen middels dagprogramma’s goed in de gaten gehouden op welzijn en het kennen van hun rechten en plichten.

Sinds 7 oktober is het COA 24 uur per dag bereikbaar via 06-29311418 of katwoude@coa.nl.

Vragen over de vluchtelingen

Er worden in totaal 205 vluchtelingen opgevangen. Hieronder zijn 50 jongeren in de leeftijd van 15 t/m 17 jaar. Dit zijn jongeren die zijn gevlucht zonder hun ouders, ook wel Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s) genoemd. Ook worden er negen gezinnen opgevangen, met in totaal veertien kinderen. De groep is aangevuld met stellen, alleenstaande mannen en vrouwen. 

Het COA heeft bepaald wie worden opgevangen, afhankelijk van de opvanglocatie, de instroom van vluchtelingen in Ter Apel en andere opvanglocaties die gesloten worden.  De gemeente heeft in de bestuursovereenkomst een voorkeur aangeven voor een bepaalde doelgroep. Zowel het COA als de gemeente hebben gestreefd om een zo gemêleerd mogelijke groep op te vangen. 

Vluchtelingen wonen en leven zelfstandig in een opvanglocatie. Ze doen hun huishouden, brengen hun kinderen naar school en gaan naar gesprekken met de IND, het COA, DT&V en VluchtelingenWerk. Daarnaast bereiden zij zich voor op hun toekomst met programma’s of vrijwilligerswerk op de locatie. 

Vanaf 8 januari 2024 gaat de groep alleenstaande minderjarige vluchtelingen naar school in Purmerend. 

Het COA heeft huisregels, waar iedereen zich aan moet houden. Daarnaast is er een wekelijkse meldplicht voor de reguliere mensen die in de opvang verblijven en een tweedagelijkse meldplicht voor de AMV’ers. Kinderen gaan naar school, dit wordt vanuit het COA georganiseerd. 
Als u zelf ideeën hebt of een bijdrage wilt leveren, dan kunt u dit laten weten via opvang@waterland.nl. 

Nee, Oekraïners worden op een andere plek in onze gemeente opgevangen zoals bij de tijdelijke woningen op de handbalvelden en in het Lake Land hotel in Monnickendam. 

Er zijn dagprogramma's opgezet om de vluchtelingen effectief te laten integreren in onze samenleving, met aandacht voor culturele en taalkundige ondersteuning. 

Er komen maximaal 205 mensen. 

In opvanglocaties zijn vaak vrijwilligers actief. Het COA is erg blij met initiatieven vanuit inwoners, bedrijven en organisaties. Als u ideeën hebt, of een bijdrage wil leveren laat dit ons alvast weten via opvang@waterland.nl, dan zorgen wij dat het op de goede plek terecht komt.  

Vluchtelingen, asielzoekers, statushouders, noodopvang, azc's - begripsbepalingen

Vluchtelingen zijn mensen die wegens oorlog of andere redenen vrezen voor hun leven. Vluchtelingen die asiel aanvragen heten asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in asielzoekerscentra (azc’s). De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt de asielaanvragen. Zodra asielzoekers een verblijfstatus krijgen in Nederland worden ze statushouders genoemd. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland. De doorstroom van statushouders vanuit de azc’s naar woningen is als gevolg van de krapte op de woningmarkt laag, onder andere hierdoor heeft het COA te weinig opvangcapaciteit. Om toch aan de wettelijke taak te kunnen voldoen om iedereen die in Nederland asiel aanvraagt op te kunnen vangen, zijn daarom extra opvanglocaties nodig, zoals in Waterland.