Wandeling op Marken

Jeugd - Kernteam jeugd

De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp (zorg, begeleiding en ondersteuning) aan kinderen tot 18 jaar en hun opvoeders.

Centrum jeugd en gezin

Voor eenvoudige opvoed- en/of opgroeivragen kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Waterland www.cjgwaterland.nlexterne-link-icoon. Als u meer specialistische jeugdhulp nodig heeft dan kunt u bij het kernteam jeugd terecht.

Kernteam Jeugd

Voor de complexere opvoed- en/of opgroeivragen kunt u terecht bij het kernteam van de gemeente Waterland. Het kernteam ondersteunt de jeugdige en het gezin bij het vinden van passende jeugdhulp.  Het kernteam jeugd bestaat uit zorgregisseurs en schoolmaatschappelijk werkers. Daarnaast zijn er korte lijnen met de jeugdarts en jeugdverpleegkundige van het Centrum Jeugd en Gezin, de praktijkondersteuner huisartsen en de huisartsen.

Per 1 januari 2018 zijn er een aantal vernieuwingen in de jeugdhulp. De vernieuwde werkwijze is gericht op het vergroten van effectiviteit en efficiëntie. De insteek is om breder te kijken naar wat het gezin aan ondersteuning nodig heeft – op alle leefdomeinen en op langere termijn. In samenhang daarmee kopen de regiogemeenten de specialistische jeugdhulp niet langer in als losse producten, maar als onderdeel van een breder perspectiefplan dat vooraf wordt opgesteld. Hierin staat de behoefte aan ondersteuning van het gezin centraal. Voor specialistische jeugdhulp heeft de gemeente een door u (eventueel met hulp van een consulent van een kernteam) ingevuld perspectiefplan nodig. Voor dit perspectiefplan kunt u contact opnemen met het kernteam jeugd.

Vrij toegankelijke hulp

Het centrum voor jeugd en gezin (inclusief de kortdurende hulp die de leden van het kernteam bieden vanuit hun eigen specialisme) zijn vrij toegankelijk. Hiervoor is geen formeel besluit (beschikking) van de gemeente nodig. Als meer hulp nodig is, kan het kernteam u en uw kind ook doorverwijzen naar specialistische hulp. De gemeente geeft u dan de beschikking waarop staat voor welke hulp u wordt doorverwezen. Ook de huisarts kan rechtstreeks doorverwijzen naar specialistische hulp, hiervoor ontvangt u uiteindelijk wel een beschikking van de gemeente.

Specialistische jeugdhulp

U vindt op de website www.beschikbaarheidswijzer.nlexterne-link-icoon een overzicht van de aanbieders van specialistische ondersteuning waar de gemeente Waterland (in regionaal verband) een contract mee heeft afgesloten. Heeft u hulp nodig bij het vinden van een passende zorgaanbieder? Neem dan contact op met het kernteam.

Pgb

U kunt gebruik maken van de zorg die door de gemeente is ingekocht (Zorg in natura). Is deze zorg niet geschikt? Dan is er de mogelijkheid om een persoonsgebonden budget (Pgb) aan te vragen voor specifieke zorg op maat. De gemeente stelt de vergoedingen voor Pgb’s vast. Deze kunt u vinden in de Verordening Zorg voor jeugd gemeente Waterland 2018 en bijbehorende regelgevingexterne-link-icoon.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze regionale organisatie waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies, is ondergebracht bij de GGD Zaanstreek - Waterland. Als je te maken krijgt met geweld in huiselijke kring kun je daar altijd wat aan doen. Of het nu om jezelf gaat of om iemand anders. Of je nu vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Lees meer over Veilig Thuis op www.vooreenveiligthuis.nlexterne-link-icoon.

Wil je advies of hulp?
Bel met Veilig Thuis op 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)

Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Heeft u hulp nodig om uw vragen goed te kunnen formuleren dan kunt u gebruik maken van de onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE. Deze ondersteuning is gratis beschikbaar. De cliëntondersteuner is onpartijdig en handelt in uw belang. U kunt de cliëntondersteuner bereiken via het telefoonnummer 020 512 72 72. U kunt vragen naar de cliëntondersteuner van de gemeente Waterland. Meer informatie over cliëntondersteuning vindt u op de website https://www.mee-az.nl/externe-link-icoon

Vertrouwenspersoon

Worden uw vragen naar uw idee onvoldoende beantwoord, dan attenderen wij u op de mogelijkheid om u te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Meer informatie hierover vindt u op de website van het advies- en klachtenbureau jeugdzorg (AKJ) https://www.akj.nl/welkom/externe-link-icoon. Het AKJ is een onafhankelijke landelijke organisatie die voor alle gemeenten het vertrouwenswerk uitvoert. Daar vindt u ook informatie hoe u moet handelen als u naast vragen ook klachten heeft over de ondersteuning die wordt geboden. U kunt ook gebruik maken van de gemeentelijke klachtenprocedure op deze website. 

Verwijsindex (MULTIsignaal)

Het komt voor dat meerdere hulpverleners betrokken zijn bij hetzelfde kind of jongere, of bij hetzelfde gezin. Dat weten zij niet altijd van elkaar. Om te zorgen dat ze niet langs elkaar heen gaan werken en hun werk op elkaar af kunnen stemmen is er de verwijsindex. In de regio Amsterdam heet de verwijsindex: MULTlsignaal. De gemeente Waterland werkt ook met MULTlsignaal: een contactsysteem. Het helpt de professionals om elkaar snel en makkelijk te vinden. Hulpverleners en andere professionals zijn wettelijk verplicht de verwijsindex te gebruiken als zij zorgen hebben over het welzijn van een kind tussen 0 en 23 jaar. Op www.multisignaal.nl/regio-amsterdamexterne-link-icoon staat een filmpje met informatie over MULTIsignaal.
Heeft u vragen?

Neem dan contact op met een consulent van het kernteam jeugd via telefoonnummer (0299) 658 585 of per e-mail jeugd@waterland.nl