Het Galgeriet - Monnickendam

Waar: 

Bedrijventerrein Galgeriet in Monnickendam, inclusief de jachthavens Waterland en Hemmeland

Wat: 

Het Galgeriet wordt een gemengd woongebied met daarin een mix van zo’n 700 huur-, koop- en zorgwoningen. Daarnaast is er ruimte voor voorzieningen zoals een supermarkt, bibliotheek, kinderdagverblijf, horeca, hotel en kleinschalige bedrijvigheid. Jachthaven Waterland krijgt een transformatie en wordt verplaatst naar de locatie van Hemmeland met een geheel vernieuwde opzet.

Stand van zaken: 

Om te kunnen starten met bouwen zullen de nog aanwezige bedrijven, Combi en Z. van der Lingen en ook het huidige Verenigingsgebouw, zich op hun nieuwe plek in het plangebied gevestigd moeten hebben. Inmiddels hebben Combi en Z. van der Lingen en het Verenigingsgebouw een start gemaakt met de nieuwbouw. Ook de locatie waar het bedrijf Holland Yacht gevestigd was, is in 2023 eigendom geworden van gemeente Waterland. In januari 2024 is hier gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van het pand. De verwachting is dat in april of mei 2024 het pand gesloopt zal zijn, waarna de bodem gesaneerd moet worden. 

Laatste update: 21 februari 2024

Galgeriet Havenzijde artist impression

Planning

Eerste plandeel nieuwbouwwijk Gouwhaven

Het eerste plandeel telt 49 huurwoningen (25 tweekamer-, 21 driekamerappartementen en 3 maisonnettes), 20 sociale huurwoningen van Stichting Boeglijn (alle tweekamerappartementen) en 59 koopwoningen (waarvan 58 twee- en driekamerappartementen en 1 penthouse). Daarnaast komt hier de nieuwe supermarkt en ruim 600 m2 aan commerciële ruimten. Nog voor de zomer zullen de ontwikkelaars via de projectwebsite www.nieuwbouw-gouwhaven.nlexterne-link-icoon informatie verstrekken over de verkoop en de verdere planning. Mocht u interesse hebben dan kunt u zich via deze website aanmelden, zodat u op de hoogte wordt gehouden. De verwachting is dat de verkoop van de eerste appartementen in plan Gouwhaven, de naam van het nieuwbouwproject, na de zomer van 2024 zal starten.

Galgeriet Botterkade artist impression

Nieuws

15 december 2023

Op 14 december heeft de gemeenteraad in haar vergadering ingestemd met de overeenkomst tussen gemeente Waterland en Nieuw Waterland B.V. Daarin is vastgelegd dat de bestuurders van Jachthaven Waterland voortaan de gemeentelijke gronden van jachthaven Hemmeland pachten.

Partijen zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek over de benodigde verplaatsing van Jachthaven Waterland om woningbouw te realiseren op voormalig bedrijventerrein het Galgeriet. Jachthaven Waterland, vertegenwoordigd door Kees Wiersema en Nienke Zetzema, heeft het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke jachthaven Hemmeland al geruime tijd volledig van gemeente Waterland overgenomen.

Wethouder Ton van Nieuwkerk: ´Om het gebied Galgeriet optimaal te kunnen ontwikkelen is het noodzakelijk de bestaande Jachthaven Waterland te verplaatsen naar het Hemmeland. Deze transitie heeft al een aantal jaren in beslag genomen en we zijn verheugd dat in goed overleg nu overeenstemming is bereikt. Voor de gemeente is dit belangrijk, omdat met deze stap de verdere ontwikkeling van het gebied mogelijk gemaakt wordt.´

Nienke Zetzema en Kees Wiersema zijn blij met deze overeenkomst, het biedt hen de kans om de nieuwe plannen verder uit te voeren. Tegelijkertijd worden de gronden van de jachthaven op locatie Galgeriet overgedragen aan Galgeriet B.V. Zij geven aan: ´De verplaatsing van de haven is niet eenvoudig omdat het over land én water gaat. Nu de afspraken rond zijn, kunnen wij eindelijk van start met de verplaatsing.´

14 december 2023

De familie Van der Lingen heeft samen met wethouder Ton van Nieuwkerk het startsignaal gegeven voor de bouw van het eerste nieuwbouwpand binnen de herontwikkeling van voormalig bedrijventerrein het Galgeriet.

Het nieuwe bedrijfspand en de woning van de familie Van der Lingen worden gerealiseerd op het perceel naast de entree van de jachthaven. Dit terrein is bestemd voor het herplaatsen van ondernemers die al op de locatie Galgeriet gevestigd zijn en daarbinnen verhuizen. Van der Lingen verkoopt en repareert tuin- en park machines en binnen- en buitenboordmotoren, daarnaast doen zij ook kleine metaalconstructies.

Wethouder Ton van Nieuwkerk: ‘Ik ben verheugd over deze mijlpaal. Familie Van der Lingen kan hiermee de onderneming voortzetten in hetzelfde gebied. Bovendien kan het project Galgeriet verder ontwikkeld worden tot een aantrekkelijk woon-, werk- en winkelgebied.’

Familie Van der Lingen: ‘Wij zijn heel erg enthousiast dat de bouw van ons nieuwe bedrijfspand van start is gegaan op deze prachtige locatie. Na afronding van de bouw kunnen we ook in de toekomst de inwoners van de Gemeente Waterland en daarbuiten blijven voorzien van onze service en producten op het gebied van Tuin, Park en Watersport techniek.’

Toekomstig gebied Galgeriet
Het Galgeriet wordt een gemengd woongebied met daarin een mix van zo’n 700 huur-, koop- en zorgwoningen. Daarnaast is er ruimte voor voorzieningen zoals een supermarkt, bibliotheek, kinderdagverblijf, horeca, hotel en kleinschalige bedrijvigheid. Jachthaven Waterland krijgt een transformatie en wordt verplaatst naar de locatie van Hemmeland met een geheel vernieuwde opzet.

20 juni 2023

Gemeente Waterland, Hoorne Vastgoed, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Stichting Philadelphia en Stichting Wooncompagnie hebben een intentieovereenkomst getekend om zorgwoningen op het Galgeriet in Monnickendam te realiseren. Hiermee zetten de partijen een volgende stap om deze woningen op het Galgeriet een plek te geven. 

Doel overeenkomst
Het doel van deze overeenkomst is om gezamenlijk de locatie voor wonen en zorg in fase 1 van het Galgeriet te realiseren. Het betreft 33 wooneenheden voor inwoners met een verstandelijke beperking met behoefte aan zorg en dienstverlening. Gemeente Waterland werkt graag mee aan het bieden van een geschikte locatie aan inwoners die deze vorm van wonen met zorg nodig hebben. De gemeente stelt als voorwaarde dat de huidige locatie van Stichting Philadelphia aan de Oude Zijds Burgwal te Monnickendam beschikbaar blijft voor sociale huur. 

Wethouder Wonen Ton van Nieuwkerk: “Het is mooi dat we gezamenlijk deze inwoners met een zorgbehoefte een plek kunnen geven op het Galgeriet. Dit draagt bij aan de diversiteit van het project. Bovendien is het behoud van de oude locatie voor sociale huur een welkome aanvulling op het woningaanbod.”

Vervolgstappen
Stichting Philadelphia en Wooncompagnie hebben overeenstemming over de uitgangspunten voor de overdracht van de oude locatie van Stichting Philadelphia aan Wooncompagnie.

Stefan van Schaik, directeur-bestuurder Wooncompagnie: “Om te zorgen voor meer verbinding tussen verschillende bewoners in wijken, gaan we zelf ook intensiever samenwerkingen aan. Wooncompagnie pleit voor een gevarieerde huursector, waar iedereen van harte welkom is. Dus ook mensen met een ondersteunings- of zorgbehoefte. Daarom werken we graag samen met Stichting Philadelphia”.

Projectgebied Galgeriet
Het voormalige bedrijventerrein Galgeriet wordt herontwikkeld tot een aantrekkelijk woon-, werk- en winkelgebied. Het project bestaat uit onder meer een supermarkt, commerciële voorzieningen, huur- en koopwoningen en bijbehorende faciliteiten.

12 januari 2023

Wethouder Ton van Nieuwkerk heeft vandaag symbolisch het startsignaal gegeven voor het bouwrijp maken van locatie Galgeriet. Gemeente Waterland en haar partners van Galgeriet B.V. hebben hier met veel enthousiasme naar uitgekeken. 

Wethouder Ton van Nieuwkerk: “Niet alleen voor ons is dit een bijzonder moment. Het is ook goed nieuws voor ondernemers en bewoners die zich hier willen vestigen. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de voorbereidingen, waaronder de sloop van diverse leegstaande panden. We kunnen nu de volgende stap zetten om locatie Galgeriet verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijk woon-, werk- en winkelgebied.”   

Werkzaamheden
Het bouwrijp maken van het gebied houdt in dat de kavels geschikt worden gemaakt om op te bouwen. Allereerst wordt gestart met het perceel naast de entree van de jachthaven. Dit terrein is bestemd voor het herplaatsen van een tweetal ondernemers die al in het gebied gevestigd zijn, Combi B.V. en Z. van der Lingen. Ook wordt de ontsluiting van de jachthaven bouwrijp gemaakt. Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond, worden de toekomstige openbare wegen opgehoogd en voorbelast. Het gebied is naar verwachting eind 2024 bouwrijp.


Toekomstig gebied
Het Galgeriet wordt een gemengd woongebied met daarin een mix van in totaal zo’n 700  huur-, koop en en zorgwoningen. Daarnaast is er ruimte voor voorzieningen zoals een supermarkt, bibliotheek, kinderdagverblijf, horeca, hotel en kleinschalige bedrijvigheid. Jachthaven Waterland krijgt een transformatie en wordt verplaatst naar de locatie van Hemmeland met een geheel vernieuwde opzet. 

Delen

8 juli 2022

Gemeente Waterland, Hoorne Vastgoed en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling hebben vandaag, 8 juli 2022, de koopovereenkomst gesloten voor het project Galgeriet in Monnickendam. Een belangrijke stap in de realisatie van de nieuwe woonwijk in Monnickendam.

Er is nu definitief instemming bereikt over de aanvullende (ver)koopvoorwaarden voor de gronden van het gebied. Bij het feestelijke moment waren ook de nieuwe wethouders van gemeente Waterland aanwezig.

Ondertekening
De koopovereenkomst is een aanvulling op de realisatieovereenkomst die eerder gesloten werd. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de realisatieovereenkomst is dat de helft, in plaats van 40%, van de woningen betaalbaar wordt. De koopovereenkomst werd ondertekend door burgemeester Marian van der Weele namens gemeente Waterland, Harm Janssen namens BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Paul van der Eng namens Hoorne vastgoed.

Burgemeester Marian van der Weele: “Met deze koopovereenkomst zetten we een belangrijke stap richting de uitvoering van de prachtige nieuwe woonwijk aan de haven van Monnickendam. Het nieuwe Galgeriet wordt met maar liefst 700 woningen en verschillende voorzieningen een verrijking voor Waterland en levert een belangrijke bijdrage aan de grote vraag naar woningen in onze regio.”

Startsein
De ondertekening vormt het startsein voor de daadwerkelijke uitvoering van het project. De eerste stappen, zoals de sloop van diverse panden, zijn inmiddels gezet. Einde dit jaar wordt het plangebied bouwrijp gemaakt. Tegelijkertijd wordt aan de oostzijde de nieuwe toegangsweg naar de jachthaven Hemmeland gemaakt. Vervolgens wordt het deel ten westen van de toegangsweg aangepakt. Onderdeel van het bouwrijp maken is het aanbrengen van damwanden in de haven en het ophogen van de toekomstige openbare wegen, die gedurende een periode van ruim 1 jaar moeten worden voorbelast.

Woningnood
Met de (her)ontwikkeling van het Galgeriet wordt voorzien in de grote vraag naar woningen in de gemeente Waterland en de regio. Het Galgeriet wordt een gemengd woongebied met daarin een mix van in totaal 700  huur- en koopwoningen. Daarnaast is er ruimte voor voorzieningen zoals een supermarkt, bibliotheek, kinderdagverblijf, horeca, hotel en kleinschalige bedrijvigheid. Jachthaven Waterland krijgt een transformatie en wordt verplaatst naar locatie Hemmeland met een geheel vernieuwde opzet.

11 februari 2022

Gemeente Waterland, Hoorne Vastgoed, BPD Ontwikkeling en Stichting Boeglijn hebben vandaag een intentieovereenkomst getekend voor het project Galgeriet in Monnickendam. Deze overeenkomst omvat een plan om 18 wooneenheden te realiseren voor jongvolwasssenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), waarbij huisvesting, zorg- en dienstverlening wordt gerealiseerd. Stichting Boeglijn is ontstaan door een ouderinitatief binnen de gemeente Waterland. De stichting onderzoekt samen met de gemeente en Galgeriet BV of een dergelijke woonvorm voor hun kinderen haalbaar is.

Het doel van deze overeenkomst is om in goed overleg te kijken naar de mogelijkheden om samen een woonzorglocatie te ontwikkelen en te realiseren in fase 2 van project Galgeriet. Stichting Boeglijn levert hiervoor binnenkort een programma van eisen aan, met inachtneming van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Partijen streven ernaar om omstreeks 1 september 2022 een definitief ontwerp voor de zorglocatie gereed te hebben. 
Als partijen besluiten met elkaar door te gaan, dient er door de partijen een nadere (samenwerkings)overeenkomst te worden gesloten. Het streven is een planning waarbij de oplevering van de zorglocatie medio 2024 plaatsvindt.

Wethouder Ruimtelijke Ordening Theo van Eijk en wethouder Zorg & Welzijn Ton van Nieuwkerk, zijn het er over eens: “De samenwerking met deze lokale initatiefnemers is enorm waardevol en wordt hopelijk een groot succes. Door deze woonzorglocatie toe te voegen aan het gebied komt er ruimte voor zelfstandige bewoning voor jongvolwassenen met een ASS in Waterland.” Ook Galgeriet BV is blij met dit initiatief. Paul van der Eng namens Galgeriet BV: “Galgeriet wordt een complete woonwijk met woningen in alle categorieën, horeca, voorzieningen en een supermarkt. Wij zijn er trots op om ook ruimte te kunnen bieden aan het zorgconcept van Stichting Boeglijn”.

Projectgebied Galgeriet

Het voormalige bedrijventerrein Galgeriet wordt herontwikkeld tot een aantrekkelijk woon-, werk- en winkelgebied. Het project bestaat uit onder meer een supermarkt, commerciële voorzieningen, huur- en koopwoningen en bijbehorende faciliteiten. 

Contact

Achtergrond en programma

Hoorne Vastgoed BV  heeft op 1 mei 2017 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend ten behoeve van de realisatie van een tijdelijke supermarkt, een tijdelijk parkeerterrein en een tijdelijke bierbrouwerij. De aanvraag gaat uit van de volgende percelen:

 • Galgeriet 23 voormalig Koelhuis en Dimo-pand, alwaar een parkeerterrein van 218 parkeerplaatsen zal worden gerealiseerd.
 • Galgeriet 1, 2 en 3, alwaar een tijdelijke supermarkt zal worden gebouwd en tevens parkeergelegenheid wordt gemaakt.
 • Galgeriet 4, dat verbouwd, hersteld en geschikt gemaakt is als bierbrouwerij annex proeverij.

Omdat het project Galgeriet moeilijk in ontwikkeling kwam, heeft het college van B&W de TaskForce Ruimtewinst van de provincie Noord-Holland om advies gevraagd. De inzet van de TaskForce heeft geleid tot een strategisch advies over de mogelijke aanpak van de herontwikkeling van het Galgeriet. Eén van de onderdelen van het advies is het zogenaamde "place-making" op basis waarvan met tijdelijke functies de locatie alvast wordt "opgewarmd". Daarnaast geeft het adviesrapport redelijk uitgebreid advies ten aanzien van een supermarkt.

Besluiten en participatie

 • Koninklijk Besluit
  Het Koninklijk Besluit (KB) inzake de onteigeningsprocedure is op 8 juni 2021 ontvangen en gepubliceerd in de Staatscourant. Tevens publicatie in Ons Streekblad op 17 juni 2021. 
  Download het Koninklijk besluit
 • Omgevingsplan onherroepelijk
  Het omgevingsplan is onherroepelijk. De Raad van State heeft het beroep dat ingediend was op 17 juni 2020 ongegrond verklaard.
  Lees meer over het omgevingsplan