Huizen aan de West Weer in Broek in Waterland

Woonvisie Waterland 2025

De gemeente Waterland is een aantrekkelijke, ruime, groene gemeente die tegelijkertijd onderdeel uitmaakt van de economisch sterke Noordelijke Randstad.

De woningmarkt is sterk aan verandering onderhevig. De gemeente Waterland heeft besloten om haar huidige woonvisie te actualiseren, rekening houdend met actuele regelgeving en gebaseerd op feitelijke en toekomstige ontwikkelingen op de woningmarkt.
Bij de opstelling van deze woonvisie zijn de ambities zoals die in het coalitieakkoord zijn benoemd, meegenomen. Bovendien zijn verschillende belanghebbende partijen zoals dorpsraden, woningcorporaties, huurders- en zorgorganisaties betrokken bij de totstandkoming van de visie.

Op 25 maart 2021 heeft de raad de Woonvisie Waterland 2025 vastgesteld:  Vastgestelde woonvisie Waterland 2025