Katwoude Buitendijk 2

Reinigingsheffing

Bent u ondernemer en laat u uw afval ophalen door de gemeente? Dan betaalt u reinigingsrechten. U ontvangt jaarlijks een aanslag.

Beschrijving

Reinigingsheffing wordt geheven aan bedrijven. Bij het vaststellen welke bedrijven belastingplichtig zijn gelden de volgende uitgangspunten;

  • Alleen bedrijven die voor de verwijdering van het bedrijfsafval geen geldig contract hebben met een particuliere inzamelaar worden aangeslagen voor reinigingsheffing.
  • Alleen bedrijven met bedrijfsafval dat qua samenstelling overeenkomt met huishoudelijk afval komen in aanmerking voor reinigingsheffing. Voor afval met een andere samenstelling worden zij geacht een apart afvalcontract af te sluiten met een particulier inzamelaar.
  • Bedrijven met meer dan 960 liter afval per twee weken worden geacht een apart afvalcontract af te sluiten met een particuliere inzamelaar en mogen geen gebruik maken van de collectieve afvalvoorzieningen van de gemeente.
  • Rechtspersonen zonder onderneming dan wel rechtspersonen met een onderneming met minder dan 2 werkzame personen die staat ingeschreven op een adres waar reeds afvalstoffenheffing wordt geheven, worden vrijgesteld van het betalen van reinigingsheffing.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het betalen van reinigingsrechten zijn:

  • Uw bedrijf maakt gebruik van de gemeentelijke afvalverzameling en –verwerking.

Kosten

Categorie 1  €    204,10
Categorie 2  €    334,85
Categorie 3  €    628,10
Categorie 4  € 1.137,75

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving