Lid Adviesraad Sociaal Domein (vrijwilligersfunctie)

Over de vacature

Openingsdatum
16-5-2024
Sluitingsdatum
8-6-2024

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein Waterland?

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een onafhankelijke raad die het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert over knelpunten binnen het sociaal domein, zoals Jeugd, Zorg en Welzijn, Werk en Inkomen en Wonen. De ASD bestaat uit inwoners van Waterland. De leden signaleren relevante ontwikkelingen en knelpunten in het sociaal domein. De ASD slaat een brug tussen de burger en het gemeentebestuur en geeft inhoud en vorm aan de onafhankelijke burgerparticipatie. De leden willen een goede afspiegeling zijn van de Waterlandse samenleving. Iedereen doet mee!

Wie zitten er in de ASD?

De ASD heeft maximaal 13 leden (inclusief voorzitter en notulist). Zij hebben interesse in de uitvoering van  o.a. de Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet. De taakverdeling in de adviesraad wordt onderling geregeld. Leden worden benoemd voor 4 jaar en kunnen één keer herbenoemd worden.  Zij hebben zowel contact met de mensen uit de samenleving als met ambtenaren en de verantwoordelijke wethouder(s) binnen het College. Er zitten geen ambtenaren, raadsleden of mensen die beroepsmatig in het sociaal domein van Waterland werkzaam zijn in de ASD, dit om belangenconflicten te voorkomen. 

Wat vragen we van jou?

  • Je bent gemotiveerd en enthousiast om een bijdrage te leveren aan het sociaal maatschappelijk beleid in de gemeente Waterland.
  • Je hebt interesse in of betrokkenheid met o.a. de WMO, Participatiewet of de Jeugdwet.
  • Je kunt beleidsvoorstellen van de gemeente beoordelen en (on)gevraagde adviezen voor de gemeente opstellen/onder woorden brengen vanuit het perspectief van de burger.
  • Je kunt samenwerken. Persoonlijke inbreng is van groot belang, maar de advisering is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
  • Je hebt een netwerk of wil een netwerk opbouwen in jouw woonplaats, waardoor je signalen opvangt uit de samenleving en niet alleen hoeft uit te gaan van eigen ervaring.
  • Je woont in de gemeente Waterland.
  • Je hebt voldoende tijd om maandelijks aan een vergadering deel te nemen en daarvoor de stukken te lezen.

In de ASD, wat krijg je ervoor terug? 

Je kunt samen met de andere leden een concrete bijdrage leveren aan de doelen van het sociaal domein van de gemeente Waterland. Jouw inbreng doet er toe. Je breidt je netwerk uit en legt inspirerende contacten. Je krijgt een vergoeding voor de vergaderingen. Er is ruimte voor scholing en persoonlijke ontwikkeling.

Interesse?

Stuur jouw motivatie via email voor 8 juni 2024 naar gemeente@waterland.nl onder vermelding van Adviesraad Sociaal Domein Waterland. De gesprekken vinden plaats in juni.