Groot onderhoud Fuutstraat e.o. Ilpendam

De Fuutstraat in Ilpendam staat op het programma voor groot onderhoud in 2024. 

De bestaande bestrating in de straat is verzakt en voldoet niet meer aan de gestelde kwaliteitseisen. Ook stroomt het riool niet goed af naar het gemaal, waardoor het riool vaker vervuild of verstopt raakt. 
Daarom willen we de straat herstraten, ophogen en werkzaamheden aan het riool uitvoeren. Daarnaast willen we ook de inrichting van de rijbaan, parkeervakken, groen-, en speelvoorzieningen in de straat verbeteren. Hiervoor hebben we een voorlopig ontwerp gemaakt. 

Hieronder leest u in hoofdlijnen wat het nieuwe concept ontwerp inhoud en wat de motivering hiervoor is. 
Tijdens de inloopavond bespreken we samen met de bewoners de voorgestelde wijzigingen van het voorlopig ontwerp. Wat vinden zij ervan? Zijn er vragen? Hebben bewoners misschien andere ideeën? Op de inloopavond is hiervoor een reactieformulier beschikbaar. Reacties mogen ook per mail worden toegezonden.

  • Fuutstraat (Kievitstraat t/m Lepelaarstraat): Aanleg van een nieuw vuilwater- en hemelwaterriool. Bij dit deel wordt van straat opnieuw ingericht en voorzien van nieuwe bestrating;
  • Lepelaarstraat (vanaf Fuutstraat t/m toegang SV Ilpendam): Aanleg van een nieuw vuilwater- en hemelwaterriool. Bij dit deel van straat wordt alleen de rijbaan opnieuw her-bestraat met bestaand materiaal;
  • Fuutstraat (Tureluur t/m Lepelaarstraat): Aanleg van een nieuw vuilwater- en hemelwaterriool. Bij dit deel wordt de straat opnieuw ingericht en voorzien van nieuwe bestrating;
  • Fuutstraat (Tureluur t/m Watersnip): Aanleg van een nieuw hemelwaterriool. Bij dit deel van straat wordt alleen de rijbaan opnieuw her-bestraat met bestaand materiaal;
  • Speelterrein (Meerkoetstraat): Na het vrijkomen van de oude bestratingsmaterialen uit de Fuutstraat kan er een start worden gemaakt met de aanleg van het speelfort.

Een deel van het vuilwaterriool in de Fuutstraat en Lepelaarstraat in Ilpendam moet worden vervangen omdat het riool niet goed afstroomt naar het gemaal waardoor het riool vervuild en verstopt raakt, met overlast tot gevolg. Daarom leggen we in de volgende delen een nieuw vuilwaterriool aan:

  • Fuutstraat: vanaf de Lijsterstraat t/m de Lepelaarstraat.
  • Lepelaarstraat: vanaf de Fuutstraat t/m het gemaal t.h.v. de toegang van SV Ilpendam.

In de nieuwe situatie komt het riool in de rijbaan te liggen en niet meer in de tuinen van de bewoners. 
De bestaande huisaansluitingen moeten worden verlengd en aangesloten op het nieuwe riool. Hierover worden de betrokken adressen nog over geïnformeerd. 

Verbeterde afwatering van de weg

Tevens wordt er in de hele projectgebied een regenwaterriool aangelegd zodat het regenwater van de weg niet meer wordt afgevoerd word naar de rioolzuivering. Het regenwater gaat daarmee direct naar de sloten.

Ophogen

Ilpendam bevindt zich in een zettingsgevoelig gebied waarbij de straat jaarlijks ca. 1 á 2 cm zakt. Door het zakken van de openbare ruimte worden woningen en garages moeilijker bereikbaar. In de nieuwe situatie brengen we de Fuutstraat terug naar de originele aanleghoogte. Dit betekend dat we de straat tussen de 20 en 30 cm ophogen. Om het hoogteverschil tussen openbare ruimte en uw tuin te overbruggen herstraat de gemeente de eerste meter van uw tuinpad. Het zogenaamde “Waterlandse metertje”. 

Nieuwe materialen

De bestaande bestrating in de Fuutstraat voldoet niet meer aan de gestelde kwaliteitseisen. Daarom brengen we in de rijbaan, parkeervakken en voetpaden nieuwe bestrating aan. We willen de oude stenen graag hergebruiken voor een speelfort op het speelterrein aan de Meerkoetstraat.

Verkeersveiligheid

Door het aanbrengen van langsparkeervakken krijgt de gehele straat dezelfde inrichting. Dit geeft een rustiger straatbeeld. Door het aanleggen van langsparkeervakken word de rijbaan visueel smaller. Hierdoor gaan auto’s langzamer rijden. Dit bevordert de verkeersveiligheid in de straat.
Er komt een drempel bij op de kruising met de Tureluur. De drempel bij de Meerkoetstraat word verplaatst om de afstand tussen de drempels gelijk te houden.
De haakse parkeervakken worden vervangen voor langsparkeren omdat bij haaksparkeren bij het uitparkeren er onvoldoende zicht is op het overige verkeer. 

Parkeren

In de huidige situatie zijn de haakse parkeervakken te smal en is de rijbaan niet breed genoeg om in te parkeren. Daarnaast wordt er nu in de straat geparkeerd op plekken waar dit niet gewenst is.

In het voorlopig ontwerp zijn nu langsparkeervakken ingetekend. De parkeervakken worden uitgevoerd met zwarte stenen met witte stenen als scheidingsmarkering. Hierdoor zal er een overzichtelijk beeld ontstaan waar geparkeerd mag worden. Voor de rest van de straat geldt een parkeerverbod.

Doordat de haakse parkeervakken worden vervangen voor langsparkeren verdwijnen er een aantal parkeerplaatsen in de Fuutstraat. Om deze parkeervakken te compenseren komt er in het plantsoen tussen Fuutstraat 55-57 een parkeerkoffer met 14 parkeerplaatsen. In totaal komen er 66 parkeerplaatsen in de Fuutstraat.

Voetpaden

De kleine boompjes in het voetpad groeien slecht en beperken de bruikbaarheid van het smalle voetpad, daarom worden deze verwijderd. Er worden nieuwe bomen geplant op andere plekken in de straat. 
Het huidige voetpad in de Fuutstraat wordt ter hoogte van het speelterrein onderbroken. In het voorgestelde ontwerp wordt het voetpad doorgetrokken om de toegankelijkheid te verbeteren. 

Speelfort Ilpendam

Aanleiding voor het oppakken van het speelplein bij de Meerkoetstraat is dat het, volgens enkele bewoners, te veel steen bevat en het plein in de zomer erg heet is. Daarnaast is er de wens om het speelveld te draaien zodat er minder overlast is van ballen in tuinen van bewoners. Vanuit de gemeente is er de behoefte om de Fuutstraat en het speelplein klimaat bestendig in te richten. Dit houdt in dat er bij extreme regenval ruimte moet zijn waar regenwater naartoe kan stromen en langzaam kan wegzakken naar het grondwater zonder schade te veroorzaken aan woningen.

In het  voorlopig ontwerp wordt de richting van het speelveld gedraaid, komen er meer bomen en is er een kleiner verhard speelveld. Ook is creëren van meer schaduw op een speelplaats een wens. Daarom wordt een deel van het speelterrein verlaagt om regenwater op te slaan en komen er meer bomen (23 stuks) voor de schaduw. 

Uit de Fuutstraat komt de oude betrating vrij. De gemeente wil deze stenen graag hergebruiken op het plein in de vorm van een speelfort (1,5 meter hoog) en een zitrand/muurtje rond het speelplaatsje voor de kleine kinderen (0,45 meter hoog). Er is gekozen voor een fort als knipoog naar Kasteel Ilpenstein en de Stelling van Amsterdam. Rond de muren van het speelfort komen vaste planten borders, in- en op de muur worden planten aangebracht om de muur te vergroenen.

Naast het bovenstaande komen er ook extra speeltoestellen bij. 

De locaties voor de afvalinzameling komen terug op de bestaande locaties.

De lampen en het armatuur van de openbare verlichting worden vervangen door LED- verlichting. De exacte locatie van de lichtmasten is op dit moment nog niet bekend.

Opmerkingen:

Uw opmerkingen op het voorlopig ontwerp kunt u indienen tot vrijdag 23 februari 2024. Uw opmerkingen worden verwerkt in een Nota van Beantwoording en in het Definitief Ontwerp. Als u opmerkingen heeft ingediend krijgt u de Nota van Beantwoording toegestuurd. Deze zal ook op de website worden gepubliceerd.

Uitvoering:

Voor de uitvoeringsdatum zijn we afhankelijk van de aanleg van glasvezel in Ilpendam. Wij verwachten begin derde kwartaal 2024 te kunnen starten. U wordt hierover geïnformeerd middels een bewonersbrief. 

Heeft u nog vragen?

U kunt contact opnemen met de heer J.Verleg.
Telefoon: 0299-658574
E-mail: Justin.verleg@waterland.nl