Visual dijkprofiel Zuidkade

Dijkversterking Marken

Rijkswaterstaat bouwt de aankomende jaren samen met aannemerscombinatie Hof op Marken aan een nieuwe, toekomstbestendige dijk, passend bij het landschap en de historie van Marken. Rijkswaterstaat versterkt de Westkade en de Zuidkade. De Noordkade heeft op dit moment geen versterking nodig. De nieuwe dijk wordt buitendijks tegen de bestaande dijk aangelegd, waarbij zo veel mogelijk materialen hergebruikt worden. In het voorjaar van 2023 is het project van start gegaan met de eerste voorbereidende werkzaamheden. In het najaar van 2024 begint het werk aan de gehele dijk om vanaf 2028 een nieuwe, stevige dijk op te leveren, die weer voor 50 jaar veilig is.

Aanleg proefvakken en afsluiting kruinpad

In februari 2023 zijn de werkzaamheden gestart met de aanleg van twee zogenoemde proefvakken. Dit zijn twee stukjes dijk van ongeveer 100 m. De realisatie van deze proefvakken geeft inzicht of het dijkontwerp in de praktijk overeenkomt met de berekeningen en tekeningen die gemaakt zijn. 
Het is belangrijk om de veiligheid voor zowel de medewerkers van de aannemer als de wandelaars op de dijk tijdens de uitvoering van de proefvakken te waarborgen. Daarom wordt het kruinpad ter hoogte van de locaties van de proefvakken afgesloten. Wandelaars kunnen vanaf de Haven en de Rozewerf doorlopen tot aan de proefvakken. 

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma 

De dijkversterking in Marken is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Dit programma versterkt 1500 kilometer aan dijken in heel Nederland om de toekomstige generaties te beschermen tegen het water; de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken.

Blijf op de hoogte

Gedurende de uitvoering blijven de inwoners van Marken op de hoogte van de werkzaamheden met de Bouwappexterne-link-icoon. Deze kunt u downloaden in de App Store en Play Store. Ook vindt u meer informatie over het project in het online bezoekerscentrumexterne-link-icoon. Een keer per kwartaal verstuurt Rijkswaterstaat een nieuwsbrief over het project. U kunt zich hier aanmeldenexterne-link-icoon voor de nieuwsbrief. 

Visual overzicht voorzieningen recreatie en natuur

Bij het aanleggen van de dijk houdt het project rekening met natuur, archeologie en cultuurhistorie. Op diverse plekken worden nieuwe recreatie- en natuurvoorzieningen aangelegd, óf gezorgd voor een upgrade van de bestaande voorzieningen. 

Visual dijkprofiel Westkade

Visual dijkprofiel Westkade

Visual dijkprofiel Zuidkade

Waar bestaat het grondonderzoek uit?

Het grondonderzoek bestaat uit het uitvoeren van sonderingen en boringen. Voor een sondering wordt een metalen staaf met kracht in de grond gedreven. De kracht die nodig is om de staaf de grond in te drijven bepaald de draagkracht. Bij boringen worden met behulp van een grondboor grondmonsters genomen uit diepere grondlagen. Deze grondmonsters worden in een laboratorium nader onderzocht. De sonderingen en boringen worden uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de eigenschappen en de dikte van de verschillende grondlagen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van sondeerapparatuur en boorwagens. Op het water worden de werkzaamheden uitgevoerd vanaf een werkschip. In verband met de geringe afmetingen en belastbaarheid van de dijk wordt gebruik gemaakt van materieel met beperkte afmetingen en gewicht. In totaal worden er op ca. 130 locaties (land en water) werkzaamheden uitgevoerd.

  • De werkzaamheden worden in de periode 14 maart tot juli 2018 uitgevoerd.
  • Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt contact opgenomen met de eigenaar / gebruiker van de percelen.

Rijkswaterstaat start in 2020 met de dijkversterking op Marken. In voorbereiding hierop wordt grondonderzoek uitgevoerd. Dit grondonderzoek wordt uitgevoerd op:

  • de kruin van de West- en Zuidkade, de kade rond de haven en de Rozewerf.
  • de agrarische percelen direct grenzend aan de dijk.
  • het Markermeer, de Gouwzee en in de haven.