Gouwzeeschool in Monnickendam

Bijzonder verlof van school aanvragen

Wilt u voor uw kind bijzonder verlof van school aanvragen? Dit doet u bij de school.

Beschrijving

De Nederlandse overheid heeft in de Leerplichtwet vastgesteld dat ieder leerplichtig kind naar school moet. In de Leerplichtwet staan regels over het volgen van onderwijs. Een van die regels is dat leerlingen nooit zomaar van school mogen wegblijven. Alleen als er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden buiten de wil van de ouders om’ of van ‘bijzondere omstandigheden’, is het soms mogelijk om hierop een uitzondering te maken. 


Voorbeelden van redenen voor bijzonder verlof:

 • religieuze verplichtingen (art. 13 LPW)
 • voor vakantie buiten de schoolvakanties vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders (art. 13a LPW)
 • vanwege 'andere gewichtige omstandigheden' zoals bijv. verhuizing, jubileum, huwelijk van familieleden (art. 14 LPW)

Aanvragen

Zo vraagt u bijzonder verlof van school aan:

 • U neemt contact op met de school. De school beslist of uw kind het bijzonder verlof krijgt.
 • U geeft door:
  • waarom uw kind bijzonder verlof nodig heeft
  • in welke periode uw kind bijzonder verlof nodig heeft

Voorwaarden

 • Verlof in verband met religieuze verplichtingen vraagt u minimaal 2 dagen van tevoren aan bij het hoofd van de school.
 • Verlof in verband met vakantie buiten de schoolvakanties om moet u minimaal 8 weken voor de verlofperiode bij het hoofd van de school indienen.
 • Een verzoek voor verlof vanwege 'andere gewichtige omstandigheden' moet u vooraf of uiterlijk binnen 2 dagen na het ontstaan van de verhindering bij het hoofd van de school indienen. De leerplichtambtenaar beslist, in overleg met het hoofd van de school, over verlof als het meer dan 10 schooldagen betreft. Deze laatste aanvraag moet minimaal 6 weken voor aanvang van het verlof worden aangevraagd.

Hoe lang gaat het duren?

Het hoofd van de school/de leerplichtambtenaar besluit binnen 6 weken op de aanvraag voor (extra) verlof.

Bezwaar

Wanneer uw verzoek om (extra) verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. In dit bezwaarschrift moet worden opgenomen:

 • naam en adres
 • omschrijving van het bestreden besluit
 • gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift moet altijd schriftelijk worden ingediend, dan wel bij de school tegen de beslissing van het hoofd van de school, dan wel bij de leerplichtambtenaar. Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend en gedateerd, het bezwaar dient altijd te worden gemotiveerd en in het Nederlands te zijn gesteld. De indiener krijgt de gelegenheid om het bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Daarna krijgt de indiener schriftelijk bericht over het besluit dat op het bezwaarschrift is genomen.

Met het indienen van een bezwaar- of beroepschrift wordt de werking van het besluit niet opgeschort. Als dat de bedoeling is, kan men bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen (art. 8:81, Awb).

Contact

U vraagt het (extra) verlof tot 10 dagen aan bij het hoofd van de school of bij meer dan 10 dagen bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie