Zuiderwouder Dorpsstraat 60 te Zuiderwoude (vastgesteld)

Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Zuiderwouder Dorpsstraat 60 te Zuiderwoude, gemeente Waterland

Burgemeester en wethouders van Waterland maken bekend dat de gemeenteraad op 11 juni 2020 het bestemmingsplan ‘Zuiderwouder Dorpsstraat 60’ (NL.IMRO.0852.BPKZUzuiderwd60019-va01) ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de planologische regeling voor het slopen van de bestaande wijnloods en het oprichten van twee woningen op het perceel Zuiderwouder Dorpsstraat 60 te Zuiderwoude kadastraal bekend als sectie G nummer 186. Gedurende de termijn waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen zijn geen zienswijzen ingediend. 

Stukken inzien

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 10 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:

  • op de landelijke websiteexterne-link-icoon. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0852.BPKZUzuiderwd60019-va01;
  • in het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, woensdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur.

Instellen beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan een belanghebbende op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening

•    die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt over het ontwerpbestemmingsplan; of
•    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze kenbaar heeft gemaakt;

beroep instellen tegen het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking, daartoe dient tevens een verzoek om een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het adres van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is postbus20019, 2500 EA Den Haag. 

Het ondertekende beroepschrift moet voor afloop van de inzagetermijn worden ingediend en dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van beroep.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treed in werking op de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.