Zorg: Gebouw Broekerhaven aan de Draai in Broek in Waterland

Woonzorgvisie Waterland 2023

Met een Woonzorgvisie geef je als gemeente sturing aan de manier waarop je wonen en zorg wilt invullen. Ook vanuit het Rijk en de zorgverzekeraars wordt hier op landelijk en regionaal niveau aan gewerkt. 

In de Woonzorgvisie beschrijven we hoe we kijken naar de ontwikkelingen en wat er voor nodig is om ouderen (die al dan niet ondersteuning en zorg nodig hebben) en bijzondere doelgroepen een plek te geven in Waterland.  We gaan voor een zorgzame samenleving en beweegvriendelijke leefomgeving die aantrekkelijk is voor jong én oud. Samen met onze maatschappelijke partners ondersteunen wij inwoners met een zorgbehoefte, waar dat nodig is, om gelukkig te wonen en te leven in een passend woonzorglandschap. Om verder richting te geven aan de opgaven op gebied van wonen en zorg is er allereerst beter inzicht verkregen in de vraag naar en aanbod van, op het terrein van wonen met zorg voor ouderen en bijzondere doelgroepen. Deze inzichten hebben vervolgens gezorgd voor een kader voor het bepalen van welke woonvormen we waar voor wie willen stimuleren en wat dit vraagt van de woonomgeving en flankerend beleid (sociaal domein, accommodatiebeleid).

In de toekomst zijn inwoners van Waterland nog meer dan nu aangewezen op zichzelf en op elkaar. Zo’n samenleving vraag een gevarieerde bevolkingssamenstelling in onze kernen. Gevarieerd in de zin van leeftijd: jong én oud door elkaar. Idealiter zouden we in elke kern de mogelijkheid bieden om toe te voegen wat nodig is. Naarmate de omvang van een kern afneemt en het aantal voorzieningen ook, neemt ook de woonvraag af en deze vraag is bovendien meer diffuus. Geclusterde woonvormen met zorg hebben een bepaalde schaal nodig om duurzaam toekomstbestendig te zijn. Het vraagt maatwerk per kern om, samen met partners en inwoners, te kijken welke kansen door wie benut kunnen worden.

De gemeente Waterland heeft besloten een woonzorgvisie op te stellen voor de middellange termijn, rekening houdend met actuele regelgeving en gebaseerd op feitelijke en toekomstige ontwikkelingen op de woningmarkt en demografische ontwikkelingen.


Op 16 november 2023 heeft de raad de Woonzorgvisie Waterland 2023-2025 vastgesteld.