Van Disweg 2 te Broek in Waterland

Kennisgeving voornemen nieuw bestemmingsplan ten behoeve van woningbouw aan de Drs J. van Disweg 2 te Broek in Waterland

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb), geven burgemeester en wethouders van Waterland kennis van de voorbereiding van een bestemmingsplan dat voorziet in het realiseren van maximaal 15 woningen en bijbehorende bouwwerken aan de Drs. J. van Disweg 2 te Broek in Waterland. Het plangebied omvat de percelen (gedeeltelijk) kadastraal bekend onder Broek in Waterland, sectie F met nummers 511 en 512.

De ontwikkeling past niet binnen het huidige bestemmingsplan Broek in Waterland. Het plan bevindt zich nog in een voorbereidende fase waardoor nog geen stukken ter inzage liggen en er nog geen gelegenheid is tot het indienen van zienswijzen.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2016 ter inzage gelegd. Voorafgaand aan de terinzagelegging wordt hiervan een kennisgeving geplaatst in Ons Streekblad, de Staatscourant, op de landelijke site www.officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon, alsmede op de gemeentelijke website. Op dat moment wordt de mogelijkheid geboden tot het indienen van zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan.

Omdat met dit plan de bouw van meer dan 11 woningen planologisch wordt gemaakt, is het regime van de
Crisis- en herstelwet van toepassing op de procedure en voorbereiding van dit bestemmingsplan.

Kennisgeving overeenkomst grondexploitatie

Overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening jo. artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat op 24 november 2016 een exploitatieovereenkomst over grondexploitatie en planschade is gesloten ten behoeve van het wijzigen van de bestemmingen van het perceel Drs J. van Disweg 2 te Broek in Waterland met de bestemmingen:

  • "Agrarische doeleinden en Water
    en de aanduiding;
  • "Wijzigingsbevoegdheid D";
    te wijzigen naar de bestemmingen:
  • "Wonen, Groen, Tuin-Onbebouwd, Verkeer- Verblijf en Water".

Binnen het plangebied zijn vervolgens 15 woningen met bijbehorende bouwwerken toegestaan, alsmede onder andere groen, water en straten en parkeerplaatsen.

Tegen de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de exploitatieovereenkomst is in te zien bij afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis aan de Pierenbaan 3 te Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, woensdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur.