Zicht op de Noord vanaf het Burgemeester Van Oorschotplantsoen in Ilpendam

Sebastianus (M.e.r. beoordelingsbesluit)

M.e.r. beoordelingsbesluit woningbouw, Ilpendam-plangebied Sebastianus, Waterland

De gemeenteraad van Waterland maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 7.17 Wet Milieubeheer bekend dat zij op 21 december 2017 heeft besloten dat voor het realiseren van 13 woningen op de planlocatie Sebastianus te Ilpendam geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld.
Voor de realisatie van 13 woningen op de planlocatie Sebastianus te Ilpendam dient een nieuw bestemmingsplan te worden vastgesteld. Voordat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage kan worden gelegd, is het noodzakelijk dat de gemeenteraad een m.e.r. beoordelingsbesluit neemt.

Inzage stukken

Het raadsbesluit en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:

  • in het gemeentehuis van de gemeente Waterland bij de afdeling Publiekszaken aan de Pierebaan 3 te Monnickendam;
  • door de bestanden onderaan deze pagina bij “documenten” te downloaden

Bezwaar

Tegen het m.e.r. beoordelingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open omdat het een voorbereidingsbeslissing betreft (artikel 6.3 Algemene wet bestuursrecht), tenzij een belanghebbende los van het vast te stellen bestemmingsplan rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen. Een belanghebbende waarvan los van het bestemmingsplan zijn belang direct wordt getroffen kan met ingang van vrijdag 12 januari 2018 gedurende 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad.

Schriftelijke bezwaren kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Waterland, Postbus 1000, 1140 BA Waterland onder vermelding van “bezwaarschrift m.e.r. beoordelingsbesluit woningbouw planlocatie Sebastianus - Ilpendam”.