Werkzaamheden met grote leidingen

Rioolprobleem melden

Heeft u een klacht over het riool? Bijvoorbeeld omdat het riool verstopt is of stinkt? Als de oorzaak buiten uw erf ligt, meldt u dit bij de gemeente.

Beschrijving

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, onderhoud en vervanging van het gemeentelijke openbare hoofdrioolstelsel. De gemeentelijke riolering bestaat uit een stelsel van buizen, leidingen, putten, gemalen, pompen en bergbezinkbassins, stroomkasten.

De eigenaar van een woning of pand is verantwoordelijk voor de aanleg, onderhoud en vervanging van de eigen rioolleidingen op particuliere percelen.

Rioolproblemen

Het is mogelijk dat de riolering verstopt raakt. Dit kan zowel in het hoofdriool als in de rioolaansluiting zitten en verschillende oorzaken hebben. Hieronder wordt kort aangegeven hoe er gehandeld moet worden en wie waarvoor verantwoordelijk is.

De onderhoudsgrens

De onderhoudsgrens van de gemeente voor de riolering ligt op of nabij de erfgrens. De gemeente beheerd het gedeelte van de rioolaansluiting in openbare grond. Voor het overige gedeelte van de rioolaansluiting op uw eigen perceel bent u als eigenaar zelf verantwoordelijk.

Soms ligt de gemeentelijke verzamelriolering op uw perceel. In dat geval kan op basis van een overeenkomst van zakelijk recht de gemeente een deel van het riool op uw perceel beheren. In de overeenkomst staan daarover afspraken. Als een overeenkomst ontbreekt kunt u als eigenaar van de grond de gemeente vragen om een overeenkomst via een notaris met u te sluiten.

Ontstoppingsputje

Om de onderhoudsgrens in de riolering zichtbaar te maken is een controleputje nodig op of nabij de erfgrens. Dit putje wordt ook wel een erfafscheidingsput of ontstoppingsstuk genoemd. Als u dit putje opent kunt u zien aan welke kant van het putje de verstopping zit. De gemeente kan u vragen om het putje te openen of aan te (laten) brengen als die er nog niet is.

De gemeente houdt een overzicht bij van de plaats van de controleputjes. De plaats is daarom in veel gevallen op te vragen bij de gemeente. Het putje kan worden gebruikt om het riool te reinigen.

Om calamiteiten voor te zijn is het verstandig om van te voren te weten waar het controleputje zit en te zorgen dat u er altijd makkelijk bij kunt.

Rioolprobleem in de rioolaansluiting opzoeken

U zoekt het controleputje op en controleert of bij het openen ervan de perceelafvoerleiding vol staat met water. Als dat zo is dan is vaak het gemeentelijke deel van de rioolaansluiting verstopt. In dat geval kunt u de verstopping doorgeven aan de gemeente. Wacht niet te lang met het doorgeven van uw melding. De gemeente heeft een eigen dienst om de leiding te reinigen, repareren of te vervangen.

Als het hard regent en er stroomt daardoor water uit het controleputje dan kan dat ook komen doordat de riolering overbelast is vanwege de regen. In dat geval kunt u niet veel anders doen dan wachten tot het stopt met regenen. Soms is het nodig om uw regenpijpen af te koppelen om de problemen op te lossen.

Als er geen water in het controleputje staat en deze droog of bijna droog is, dan zit de verstopping ergens tussen het controleputje en de woning. In dat geval moet u zelf zorgen voor het reinigen van de leiding of het repareren of vervangen ervan. De kosten zijn dan voor uw eigen rekening.

De kosten voor werkzaamheden aan het gemeentelijke deel hoeft u niet te betalen tenzij de verstopping het gevolg is van verkeerd rioolgebruik. In dat geval kan de gemeente overwegen om toch kosten bij u in rekening te brengen.

Problemen in de hoofdriolering

Als het hoofdriool verstopt is of niet meer kan afvoeren dan hebben vaak ook uw buren daar last van. Bij gemengde riolering kan heel soms zelfs afvalwater op straat stromen via de straatkolken. Bij drukriolering kan de pomp zijn uitgevallen. Vaak brand er dan een rode lamp, behalve als de stroom is uitgevallen. Als het heel hard regent dan kan de riolering daar last van hebben. Daarom is het verboden om regenwater te lozen op drukriolering. Als de riolering bij hevige regen overbelast raakt dan kan de gemeente meestal niet veel doen dan wachten tot het stopt met regenen.

Waarschuw altijd de gemeente als er problemen zijn met de afvoer van het gemeentelijke deel van het riool. De gemeente kan dan bepalen welke maatregelen nodig zijn.

Als tijdens een regenbui het toilet (dreigt) over te stromen dan kan het helpen om vlak boven de grond een gat te maken in de regenpijp zodat het regenwater naar buiten kan wegstromen en niet meer via het toilet. Bij een aansluiting op een gemengd stelsel is een ontlastputje nodig om dit probleem te voorkomen.

Afkoppelen van hemelwater

In gebieden met gescheiden riolering moet de juiste aansluiting worden gebruikt, dus vuilwater naar het vuilwaterriool en hemelwater naar het hemelwaterriool, naar de bodem of naar de sloot. In de gebieden met drukriolering mag alleen vuilwater worden geloosd en moet het relatief schone hemelwater en grondwater naar de bodem of naar de sloot. De kosten daarvan zijn voor uw eigen rekening. De gemeente kan hierop controleren en u zelfs verplichten om af te koppelen. Zie voor meer informatie: www.waterland.nl/riool-waterland-overbelast-bij-extreme-regenval

Een melding doen

Nadat u met het controleputje hebt vastgesteld dat de verstopping in het gemeentelijke deel van de aansluiting zit kunt u dag en nacht (24/7) de verstopping doorgeven aan de gemeente. Dat kan via deze link https://waterland.slimmelden.nl/ of via het telefoonnummer (0299) 658 585. Buiten kantoortijden wordt u geholpen door onze wachtdienst.

Aansprakelijkheid door onjuist gebruik

Als blijkt dat de verstopping veroorzaakt is door onjuist gebruik van de riolering, bijvoorbeeld door het in het riool brengen van stoffen of materialen die daarin niet thuis horen, dan kunt u daarvoor aansprakelijk worden gesteld. De gemeente kan u verzoeken om de herstelkosten te betalen. Het lozen van olie, vet, verf, medicijnen, doekjes en andere stoffen die de werking van de riolering aantasten is niet toegestaan.

Zorg goed voor het riool

De gootsteen spoelt niet door, het toilet stroomt over, met als gevolg viezigheid, stank en andere ellende. Veel problemen zijn simpel te voorkomen. Spoelt u bijvoorbeeld vloeibaar vet door de gootsteen of het toilet, dan wordt dat halverwege de reis door het riool een probleem. Stichting Rioned heeft daarom een overzicht gepubliceerd van welke stoffen en producten niet thuishoren in de riolering, inclusief de mogelijke gevolgen als deze stoffen toch in het riool terecht komen. Kijk voor meer informatie op www.riool.info externe-link-icoonen op www.waterland.nl/product/frituurvet-en-olie-inleverenexterne-link-icoon

Contactgegevens

Een melding kunt u doen via deze link https://waterland.slimmelden.nl/externe-link-icoon of via het telefoonnummer (0299) 658 585. Buiten kantoortijden wordt u geholpen door onze wachtdienst.

Voor een soepele behandeling van uw melding geeft u het volgende door:

  • uw naam en adres en telefoonnummer;
  • wat voor soort klacht het is (zoals bijvoorbeeld verstopping, stank of verzakking);
  • hoe lang u de klacht al heeft;
  • of uw buren dezelfde klacht hebben;
  • eventuele foto’s en (bouw)tekeningen of schetsen om de situatie duidelijk te maken;
  • beschrijving van het probleem en de oorzaak.

Procedure

Voordat u een melding bij de gemeente doet onderzoekt u zelf eerst wat er aan de hand is. Wij wijzen u er speciaal op dat eventuele kosten die u maakt doordat u er bijvoorbeeld voor kiest om het werk uit te besteden voor uw eigen rekening en risico zijn. Het gaat er alleen om dat u kunt aantonen dat de oorzaak van uw melding buiten uw eigen perceel ligt.

Nadat u met het controleputje hebt vastgesteld dat de verstopping in het gemeentelijke deel van de aansluiting zit kunt u dag en nacht (24/7) de verstopping doorgeven aan de gemeente. Toon de situatie aan de gemeente door het controleputje te openen.

Veiligheid en gezondheid: Voorkom onveilige situaties voor u zelf of voor anderen door op uw perceel zondig vrije werkruimte te maken of afzettingen te plaatsen. Denk altijd om uw gezondheid en was uw handen als u met rioolwater in aanraking bent geweest.

BELANGRIJK: Soms kunt u niet lozen omdat het gemeentelijke riool niet kan afvoeren. Vaak hebben uw buren dan ook lozingsproblemen. Meld dat dan aan de gemeente zodat het hoofdriool gecontroleerd kan worden. Hiermee kunt u voorkomen dat u voor niets uw eigen riool onderzoekt. Als het op dat moment hard regent dan kan dat ook een oorzaak zijn. Als er met het hoofdriool geen problemen zijn dan zult u via het controleputje moeten aantonen aan welke kant de verstopping zit.

Kijk voor meer informatie op www.riool.infoexterne-link-icoon

Wet en regelgeving

Meer informatie