Opkomende zon en mist over De Purmer met koeien in de wei

Oosterweg M 9 Purmer (onherroepelijk)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland maken bekend dat er tegen het op 19 december 2023 vastgestelde wijzigingsplan “Oosterweg M9 Purmer” gedurende de termijn van terinzagelegging geen beroep is ingesteld. Het wijzigingsplan is ingevolge artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening op 26 april 2024 in werking getreden en onherroepelijk.

Het wijzigingsplan voorziet in de planologische regeling voor de omzetting van een agrarisch bedrijf naar een burgerwoning. Hiervoor moet de enkelbestemming ‘Agrarisch’ worden omgezet naar de enkelbestemming ‘Wonen – Stolp’.  Om dit planologisch te regelen moet het bestemmingsplan gewijzigd worden.  

Het wijzigingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien op de landelijke website. 

Er staan geen rechtsmiddelen open tegen het wijzigingsplan (zienswijze, bezwaar, beroep, hoger beroep).