Zicht op N247 bij Broek in Waterland

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Broek in Waterland Zuideinde 20 en 20A

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Broek in Waterland Zuideinde 20-20A, Waterland

Overeenkomstig artikel 3:8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening maken het college van burgemeester van wethouders van Waterland bekend dat de gemeenteraad het volgende bestemmingsplan op donderdag 22 februari 2018 gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft vastgesteld:

  • Broek in Waterland Zuideinde 20-20A (NL.IMRO.0852.BPKBRzuide20a017--va01)

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische regeling voor het realiseren van drie woningen op het perceel Zuideinde 20A, waardoor het bestaande transportbedrijf wordt wegbestemd. Tevens krijgt met dit bestemmingsplan het Rijksmonument op het perceel Zuideinde 20 de bestemming conform het bestaande gebruik. Beide percelen zijn  kadastraal bekend als sectie B nummer 3199 en 3200.

Gewijzigde vaststelling

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen betreffen de volgende onderdelen:

  • Toevoegen van het ‘Beleid Parkeerbehoefte, laad- en losruimte gemeente Waterland’;
  • Definitieve versie van het archeologisch onderzoek is aan het plan toegevoegd;
  • Een bepaling om de splitsing van woningen te voorkomen.

Inzage stukken gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 9 maart 2018 tot en met donderdag 19 april 2018 ter inzage. Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:

  • op de landelijke websiteexterne-link-icoon.
  • in het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, woensdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur.

Instellen beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan een belanghebbende:

  • die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt over het ontwerpbestemmingsplan; of
  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze kenbaar heeft gemaakt; of
  • tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

beroep instellen tegen het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking, daartoe dient tevens een verzoek om een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het adres van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het ondertekende beroepschrift moet voor afloop van de inzagetermijn worden ingediend, en dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep.
Digitaal indienen? Dan kan met een DigiD inlogcode, uitsluitend voor burgers. Zie hiervoor de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nlexterne-link-icoon, digitaal loket Afdeling bestuursrechtspraak.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.