Zicht op N247 bij Broek in Waterland

Drs. J. van Disweg (M.e.r. beoordelingsbesluit)

M.e.r. beoordelingsbesluit woningbouw, Broek in Waterland, aan de Drs. J. van Disweg, Waterland

De gemeenteraad van Waterland maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 7.17 Wet Milieubeheer bekend dat zij op 22 februari 2018 heeft besloten dat voor het realiseren van maximaal 15 woningen en bijbehorende bouwwerken aan de Drs. J. van Disweg te Broek in Waterland geen milieueffectrapport (m.e.r.) behoeft te worden opgesteld.

Inzage stukken

Het raadsbesluit en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:

  • in het gemeentehuis van de gemeente Waterland bij de afdeling Publiekszaken aan de Pierebaan 3 te Monnickendam;
  • door de bestanden onderaan deze pagina bij “documenten” te downloaden

Bezwaar
Tegen het m.e.r. beoordelingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open omdat het een voorbereidingsbeslissing betreft (artikel 6.3 Algemene wet bestuursrecht), tenzij een belanghebbende los van het vast te stellen bestemmingsplan rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen. Een belanghebbende waarvan los van het bestemmingsplan zijn belang direct wordt getroffen kan met ingang van vrijdag 9 maart 2018 gedurende 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad.
Schriftelijke bezwaren kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Waterland, Postbus 1000, 1140 BA Waterland onder vermelding van “bezwaarschrift m.e.r. beoordelingsbesluit woningbouw, Broek in Waterland aan de Drs. J.van Disweg”.