Zicht op N247 bij Broek in Waterland

Broek in Waterland – Eilandweg 23-25 (ontwerp)

Overeenkomstig artikel 3.8. lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat de gemeenteraad op 16 november 2023 heeft ingestemd met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan “Broek in Waterland – Eilandweg 23-25” (NL.IMRO.0852.BPKBREilandweg023-on01). Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de planologische regeling voor een woningbouwprogramma met in totaal 21 wooneenheden. Het woningbouwprogramma kent een divers aanbod woningen, bestaande uit 8 (grondgebonden) herenhuizen, 5 woon-werkhuizen en 8 appartementen (sociale huur).  Deze woningen vormen een hofje dat op de Eilandweg is gericht.

Stukken inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 8 december 2023 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:
•    op de landelijke websiteexterne-link-icoon.
•    bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam tijdens de openingstijden.

Zienswijzen

Tegen het ontwerpbestemmingsplan kan een ieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van B&W van
de gemeente Waterland, postbus 1000, 1140 BA Monnickendam, onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Broek in Waterland – Eilandweg 23-25”. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak. 
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met telefoonnummer 0299-658585.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, gedurende de openingstijden.

Waterland, 7 december2023