Bestemmingsplan Broek in Waterland 2018

Volgens de Wet ruimtelijke ordening moeten bestemmingsplannen elke tien jaar worden herzien. Het geldend bestemmingsplan voor de kern Broek in Waterland dateert uit 2008. Daarom wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt; het bestemmingsplan Broek in Waterland 2018.

Stand van zaken

20 april 2018: voorbereiding bekendmaking en  inzage


De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 19 april 2018 vastgesteld. Het college heeft het Besluit hogere waarden Wegverkeerslawaai voor drie percelen, op 27 maart 2018 vastgesteld. De bekendmaking en inzage van beide besluiten vergt enige voorbereiding. Na de bekendmaking vangt de beroepstermijn aan. De verwachting is dat de bekendmaking binnen drie weken plaatsvindt op deze website, in de Staatscourant en in het Gemeenteblad. Indieners van een zienswijze worden met een brief geïnformeerd.

 

28 maart 2018: voorbereiding vaststelling bestemmingsplan


Naar verwachting vindt op donderdag 19 april 2018 de voorbereidende raadsbevergadering plaats t.b.v. de vaststelling van het bestemmingsplan Broek in Waterland 2018. De stukken die ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd, kunt u:

De raadsvergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. Wilt u bij de raadsvergadering inspreken? Dan kunt u zich tot 24 uur voor de vergadering telefonisch melden bij de griffier, tel: (0299) 658 643.
Indieners van een zienswijze ontvangen een brief met bovenstaande informatie.

 

16 februari 2018:

Tot en met donderdag 15 februari 2018 was het mogelijk om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland 2018 en op het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder voor 3 percelen in Boek in Waterland. De termijn voor het indienen van een zienswijze is verstreken. De gemeente onderzoekt de ingediende zienswijzen. Het resultaat wordt naar verwachting in het 2e kwartaal van 2018 bekendgemaakt op deze website. Indieners van een zienswijze worden met een brief geïnformeerd.
 

4 januari 2018: Inzage Ontwerpbestemmingsplan en Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Overeenkomstig artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 3.8. lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder, maken burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat:

  • het ontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland 2018; en
  • het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder voor 3 percelen,

vanaf vrijdag 5 januari 2018 gedurende zes weken ter inzage liggen voor zienswijzen.

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan omvat in hoofdzaak de bebouwde kern van Broek in Waterland. Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder heeft betrekking op de percelen: Cornelis Roelestraat 34, Eilandweg 31 en Molengouw 46.

Inzien ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland 2018 kan worden ingezien:

Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan
Tegen het ontwerpbestemmingsplan kan een ieder tot en met donderdag 15 februari 2018 schriftelijke zienswijzen naar voren brengen. Zienswijzen kunt u per post of per e-mail richten aan de gemeenteraad o.v.v. ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland 2018’.

Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat, tel: (0299) 658 507.

Inzien ontwerpbesluit hogere waarden

Het ontwerpbesluit hogere waarden kan worden ingezien:

Zienswijzen op het ontwerpbesluit hogere waarden
Tegen het ontwerpbesluit hogere waarden kunnen belanghebbenden tot en met donderdag 15 februari 2018 schriftelijke zienswijzen naar voren brengen. Zienswijzen kunt u per post of e-mail richten aan het college van burgemeester en wethouders o.v.v. ‘Zienswijze ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder 3 percelen’.

Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat, tel: (0299) 658 507.

Inloopbijeenkomst
Op maandag 5 februari 2018 vindt van 19.00 tot 21.30 uur een inloopbijeenkomst plaats in het Broeker Huis, Leeteinde 16 te Broek in Waterland. U kunt binnenlopen op het tijdstip dat u het beste uitkomt. Tijdens de bijeenkomst zijn het ontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland 2018 en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder in te zien. Tevens staan medewerkers voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

In het plangebied wordt deze week een huis-aan-huisbrief bezorgd.

Downloads:
pdf huis-aan-huisbrief
PDF20180104_HuisaHuis-brief_Broek2018_on_ano.pdf

pdf publicatie staatscourant
PDFstaatscourant.pdf

pdf ontwerpbesluit hogere waarde wegverkeerslawaai + bijlage
PDFOntwerpbesluit_hogere_waarden_Wgh_3percelen_BroekiW.pdf

Digitale bestandenset Ontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland 2018
Pakketdataset_NL.IMRO_.0852.BPKBR018-on01.zip

19 december 2018:  

Donderdag 14 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd kan worden. Dat vergt enige voorbereiding. De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland 2018 in de eerste week van januari 2018 ter inzage wordt gelegd.
Het voorontwerpbestemmingsplan is verwijderd van de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
De digitale bestandenset van het voorontwerpbestemmingsplan kunt u nog wel vanaf deze pagina downloaden (zie verder op deze pagina).

16 november 2017: Bekendmaking Notitie Inspraak- en Vooroverleg

Tot en met 18 juni 2017 was het mogelijk een inspraak- of vooroverlegreactie in te dienen op het voorontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland 2018 (NL.IMRO.0852.BPKBR018-vo01).
De reacties zijn onderzocht en het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 14 november de Notitie Inspraak- en Vooroverleg vastgesteld. De indieners van een reactie ontvangen hierover een brief.
Met de vaststelling van de notitie is de voorontwerpfase van het bestemmingsplan afgerond. Aan de hand van de notitie wordt het ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan wordt behandeld in de voorbereidende raadsvergadering van 7 december 2017. De agenda’s en stukken voor de raadsvergadering kunt u inzien via de website: https://www.gemeenteraadwaterland.nl
De Notitie Inspraak- en Vooroverleg bestemmingsplan Broek in Waterland 2018 is in te zien bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.
Download: PDFNotitie Inspraak- en Vooroverleg bestemmingsplan Broek in Waterland 2018.pdf

9 oktober 2017:

De planning is aangepast. (zie verder op deze pagina)

9 juni 2017:

Tot en met donderdag 8 juni 2017 was het mogelijk om een inspraakreactie in te dienen op het voorontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland 2018. De termijn voor het indienen van een inspraakreactie is voorbij. De gemeente onderzoekt de ingediende reacties. Het resultaat wordt naar verwachting in het 3e kwartaal van 2017 bekendgemaakt in de Nota Inspraak & Vooroverleg.

26 april 2017:

Het college van burgemeester en wethouders van Waterland maakt bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland 2018 (NL.IMRO.0852.BPKBR018-vo01) ter inzage ligt voor inspraak- en vooroverlegreacties. Het plangebied omvat in hoofdzaak de bebouwde kern van Broek in Waterland.

Stukken inzien

Het voorontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland 2018 ligt met ingang van vrijdag 28 april 2017 gedurende zes weken ter inzage en kan worden ingezien:

  • Via de landelijke website (Het identificatienummer is: NL.IMRO.0852.BPKBR018-vo01)
  • In het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken aan de Pierebaan 3 te Monnickendam tijdens de openingstijden.

Inspraak

Ingezetenen en belanghebbenden kunnen tot en met 8 juni 2017 een schriftelijke inspraakreactie naar voren brengen. Dat kan per post of per e-mail aan:

  • Het college van burgemeester en wethouders, o.v.v. Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland 2018
  • Postadres: Postbus 1000, 1140 BA Waterland
  • E-mail: gemeente@waterland.nl


Inloopbijeenkomst

Op maandag 15 mei 2017 vindt van 19.00 tot 21.30 uur een open inloopbijeenkomst plaats in het Broeker Huis, Leeteinde 16 te Broek in Waterland. U kunt binnenlopen op het tijdstip dat u het beste uitkomt. Tijdens de bijeenkomst is het voorontwerpbestemmingsplan in te zien en staan medewerkers voor u klaar om vragen te beantwoorden.

Vooroverleg

Gelijktijdig met de termijn voor inspraak, vindt overleg plaats met betrokken instanties als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Downloads


24 november 2016:

Het college van burgemeester heeft het document ‘Nota van Uitgangspunten en Inventarisatie’ vastgesteld. In dit startdocument staat informatie over onder meer: het beoogde plangebied, de uitgangspunten op basis waarvan het nieuwe bestemmingsplan wordt opgesteld en de inventarisatie. De nota kan ook worden ingezien in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam tijdens de openingstijden. In het beoogde plangebied wordt een huis-aan-huis-brief verspreid.

Downloads:

Planning (onder voorbehoud)

November 2016
Bekendmaking Nota van Uitgangspunten & Inventarisatie. Status: gereed.    
     
1e/2e kwartaal 2017
Bekendmaking en terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan.
Informatie- en inloopbijeenkomst in Broek in Waterland.
Mogelijkheid om een schriftelijke inspraakreactie in te dienen. Status: gereed.

4e kwartaal 2017
Bekendmaking en terinzagelegging Nota Inspraak & Vooroverleg. Status: gereed.

1e kwartaal 2018
Bekendmaking en terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplan.
Informatie- en inloopbijeenkomst in Broek in Waterland.
Mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

1e/2e kwartaal 2018
Bekendmaking en terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan.
Belanghebbenden kunnen tegen betaling van griffierecht een beroepsschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.