Bomen aan de vesting in Monnickendam

Archeologie

Wilt u weten of u in een gebied woont, dat van archeologische waarde kan zijn? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Waterland, afdeling Monumenten & Archeologie van Team Ruimte. Meer informatie over dit onderwerp vindt u onder andere op de archeologische beleidskaart , waarin u kunt lezen vanaf welke oppervlakte en diepte archeologisch onderzoek noodzakelijk is.

Archeologisch erfgoed bestaat uit restanten van menselijke activiteiten uit het verleden, die (veelal) ondergronds bewaard zijn gebleven. Dit kunnen resten van bouwwerken zijn, maar ook resten van gebruiksvoorwerpen, begravingen en agrarische activiteiten. Deze resten vertellen over de geschiedenis van Waterland, de mensen die er woonden en hun gebruiken en leefwijzen. Daarmee zijn deze resten een belangrijke bron van informatie.

Sinds 1 september 2007 is in Nederland de Wet op de archeologische monumentenzorg van kracht. Deze wet zorgt ervoor dat ons archeologische erfgoed wordt beschermd. Naar aanleiding van deze wet heeft de gemeente Waterland in 2011 een Archeologienota vastgesteld. Het doel van dit beleid is om effectief en zorgvuldig om te gaan met archeologie.

Wat betekent dit voor u?

Als u (bouw)werkzaamheden wilt uitvoeren waarbij de grond geroerd wordt, dan is het mogelijk dat archeologische waarden in de bodem worden verstoord. De gemeente beoordeelt op basis van het door de gemeente opgestelde archeologiebeleid (link archeologie beleidsnota in pdf) of u in een gebied met archeologische waarde de bodem mag verstoren. Archeologisch onderzoek is onderdeel van de omgevingsvergunningprocedure, activiteit bouwen. Wilt u weten of u in een gebied woont, dat van archeologische waarde kan zijn? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Waterland, afdeling Monumenten & Archeologie van Team Ruimte. Verder kunt u op de archeologische beleidskaart van de gemeente Waterland nagaan vanaf welke oppervlakte en diepte archeologische onderzoek noodzakelijk is. Zie ook de toelichting bij de archeologische beleidskaart.

Het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd in drie stappen. Afhankelijk van de resultaten uit iedere stap, zult u één of meerder stappen moeten doorlopen.

Onderzoeksstappen:

  1. Bureauonderzoek: Een bureauonderzoek wordt uitgevoerd door een gecertificeerd onderzoeksbureau. Tijdens dit onderzoek wordt informatie verzameld over bekende of te verwachten archeologische waarden binnen een bepaald onderzoeksgebied. Op basis van dit onderzoek wordt door de gemeente een beslissing genomen ten aanzien van (eventueel) vervolgonderzoek.
  2. Inventariserend veldonderzoek: Afhankelijk van de uitkomsten van het bureauonderzoek wordt een besluit genomen tot nader inventariserend veldonderzoek. Hierbij worden de aanwezige archeologische resten gedocumenteerd. Het voornaamste doel van een inventariserend veldonderzoek is het aanvullen en toetsen van het verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek.
  3. Opgraving of archeologische begeleiding: Afhankelijk van de uitkomsten van het inventariserend onderzoek wordt een besluit genomen tot het uitvoeren van een vlakdekkend onderzoek (opgraving). Wanneer een behoudenswaardige of beschermingswaardige vindplaatsen niet in situ (in de bodem) kan worden bewaard is het noodzakelijk door middel van een opgraving ex situ te bewaren. Dit betekent dat de archeologische resten van het gehele bedreigde terrein moet worden gedocumenteerd.

Voor vragen over het archeologiebeleid van de gemeente Waterland kunt u terecht bij de afdeling Monumenten & Archeologie van Team Ruimte.