Zwaar verkeer

Beschrijving

In de gemeente Waterland gelden diverse gewichts- en lengtebeperkingen. In de volgende kernen gelden de volgende beperkingen:

Monnickendam

In de gehele historische binnenstad van Monnickendam (uitgezonderd ‘Prooyen) geldt een gewichtsbeperking van 18 ton en een lengtebeperking van 10 meter. Alleen als er sprake is van een ondeelbare landing en een onevenredige toename van het aantal vervoersbewegingen kan een ontheffing worden aangevraagd.

Marken

Voor Marken geldt een inrijverbod voor motorvoertuigen. Het betreden van deze historische kern is in beginsel dus niet toegestaan. Indien er sprake is bestemmingsverkeer mag het gewicht van het voertuig maximaal 5 ton bedragen. Hiervoor wordt geen ontheffing verleend.

Broek in Waterland

In Broek in Waterland-Noord, de straten Havenrak, Kerkplein, Leeteinde, Noordmeerweg, Roomeinde en de Erven, geldt een gewichtsbeperking van 10 ton. Voor het incidenteel overschrijden van de gewichtsbeperking kan bij de gemeente een ontheffing tot maximaal 24 ton worden aangevraagd. Dit geldt niet voor de Raadhuisbrug, de Kerkhofbrug en de Houtenbrug (ter hoogte van de Erven huisnummer 26).

In Broek in Waterland-Zuid, de straten Eilandweg, Molengouw, Zuideinde, Cornelis C. Roelestraat en Dr. C. Bakkerstraat, geldt een gewichtsbeperking van 10 ton en een lengtebeperking van 10 meter. Voor het incidenteel overschrijven van de gewichtsbeperking kan bij de gemeente een ontheffing tot maximaal 20 ton worden aangevraagd.

Ilpendam

In Ilpendam geldt een gewichtsbeperking van 7 ton per as en een lengtebeperking van 12 meter. Lokale bedrijven en vrachtverkeer met een bestemming in Ilpendam komen voor een ontheffing in aanmerking. Op de veerpont Ilpendam-Landsmeer geldt een gewichtsbeperking van 5 ton. Hiervoor worden geen ontheffingen verleend.

Watergang

In de Dorpsstraat geldt een gewichtsbeperking van maximaal 2,2 ton per as en een breedtebeperking van maximaal 1,90 meter. Op de Populierenweg geldt een gewichtsbeperking van 4 ton per as. Voor deze beperkingen worden geen ontheffing verleend.

Vraag via onderstaande knop een ontheffing aan bij de afdeling Publiekszaken. Voor wegen buiten de bebouwde kom geldt vaak een gewichtsbeperking van 7 on per as. Een ontheffing hiervoor wordt verleend door het Hollands Noorderkwartier via 0900-9112112. Voor Provinciale wegen kunt u contact opnemen met de Provincie Noord-Holland via: 0800-0200600 of per mail: servicepunt@noord-holland.nl

Aanvragen

Indien u door uw (bouw)werkzaamheden/bezorging niet kan voldoen aan de aangegeven inrij- en/of gewichtbeperkingen, kunt u bij de gemeente Waterland schriftelijk/digitaal een ontheffing aanvragen. Er gelden per kern echter verschillende maximale toelaatbaar gewicht- en lengtebeperkingen en ontheffingsvoorwaarden. Wij raden u aan hierover, vooraf aan uw ontheffingsaanvraag, informatie bij de wegbeheerder(s) in te winnen.
Uw ontheffingsaanvraag kunt u downloaden of via onze website in te vullen. Op verzoek kunnen wij u het formulier ook toesturen. Houdt er rekening mee dat het verplicht is een kenteken op de ontheffing te vermelden. Een digitaal aangevraagde vergunning kunt u, bij goedkeuring, binnen 7 werkdagen verwachten. Bij een schriftelijk verzoek is dat circa zeven werkdagen. Aan de hand van de gegevens van uw aanvraag beslissen wij of u ontheffing krijgt voor het betreffende verbod. Voor het afgeven van ontheffingen brengen wij legeskosten in rekening. Bij het afwijzen van een ontheffing worden de legeskosten niet terug betaald. Voor meer informatie en de legeskosten verwijzen wij u naar het digitale loket op onze website www.waterland.nl.

Gronden voor ontheffing kunnen zijn:
•    belanghebbende/aanwonende;    
•    ondeelbare lading;
•    wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen), waardoor andere/kleinere 
     voertuigen niet geschikt/toegestaan zijn voor het transport;
•    onevenredige omrijdafstand;
•    indien er sprake is van onevenredig hoge frequentie wanneer er van kleinere voertuigen 
     gebruik gemaakt wordt;
•    nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer, taxi’s, huisarts(en) en dierenarts(en);
•    postbezorging, thuiszorg, etc.

Schade die door de houder der ontheffing of de door hem ingehuurde voertuigen veroorzaakt wordt aan wegen, panden, bruggen of anderszins, is voor zijn rekening!

Ontheffingen worden alleen afgegeven in geval van een transport dat niet op andere wijze (voertuig/route/vaarwater) kan worden uitgevoerd de route hiervoor geschikt is en indien er naar oordeel van de gemeente geen onacceptabele hinder of gevaar optreedt.

Kosten

Legeskosten 2022

  • Het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voor zover noodzakelijk voor- en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten, kost € 33,45
  • Het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen, kost € 33,45
  • Het verlenen van overige ontheffingen op grond van de Wegenverkeerswetgeving, kost € 33,45.
  • Als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om een aanvraag digitaal in te dienen dan wordt op het tarief een korting van 30% verleend.

Contact

Voor meer informatie, neem contact op met de afdeling Publiekszaken. 

Telefoon: 0299 658585

Mail: publiekszaken@waterland.nl