Zeedijk 1 te Uitdam (vastgesteld)

Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Zeedijk 1 te Uitdam, gemeente Waterland

Burgemeester en wethouders van Waterland maken bekend dat de gemeenteraad op 7 mei 2020 het bestemmingsplan ‘Zeedijk 1 Uitdam’ (NL.IMRO.0852.BPKUIzeedijk1016-va01) gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de planologische regeling om een de bouw van twee woningen mogelijk te maken en om de huidige bedrijfswoning te wijzigen in een particuliere woning op het perceel Zeedijk 1 Uitdam kadastraal bekend als sectie G nummer 424 (gedeeltelijk) en 419 (gedeeltelijk). De huidige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt.

Zienswijzennotitie

De gemeenteraad heeft ook een zienswijzennotitie vastgesteld. Gedurende de termijn zijn geen zienswijzen ingediend. Wel is er een ambtshalve wijziging doorgevoerd. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn uitgebreid beschreven in de Zienswijzennota tevens Nota van wijzigingen die deel uitmaakt van het vaststellingsbesluit.

Stukken inzien

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 12 juni 2020 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:

  • op de landelijke websiteexterne-link-icoon. Het identificatienummer is NL.IMRO.0852.BPKUIzeedijk1016-va01;
  • in het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, woensdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur.

Instellen beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan een belanghebbende op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening

  • die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt over het ontwerpbestemmingsplan; of
  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze kenbaar heeft gemaakt;

beroep instellen tegen het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking, daartoe dient tevens een verzoek om een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het adres van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is postbus20019, 2500 EA Den Haag. 

Het ondertekende beroepschrift moet voor afloop van de inzagetermijn worden ingediend en dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van beroep.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treed in werking op de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.