Zicht op de Noord vanaf het Burgemeester Van Oorschotplantsoen in Ilpendam

Wijzigingsplan Hofweg 5 in Ilpendam

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat op 27 augustus 2019 het wijzigingsplan ‘Hofweg 5 Ilpendam’ (NL.IMRO.0852.BWLGILhofweg5019-va01) heeft vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet in de planologische regeling is opgesteld om een nieuwe stolpboerderij en een bijgebouw voor Bed & Breakfast op te richten en alle bestaande bebouwing te slopen op het perceel Hofweg 5 in Ilpendam planologisch mogelijk te maken, kadastraal bekend als sectie D nummer 497

Stukken inzien   

Het wijzigingsplan kan worden ingezien:
1.    Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 12 september 2019 tot en met woensdag 23 oktober 2019 ter inzage in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam tijdens de openingstijden.
2.    op de landelijke website.

Instellen beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan een belanghebbende die

  • tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht; of
  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze kenbaar heeft gemaakt, beroep instellen tegen het wijzigingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking, daartoe dient tevens een verzoek om een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het adres van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het ondertekende beroepschrift moet voor afloop van de inzagetermijn worden ingediend, en dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep

Inwerkingtreding  

Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.