Zicht op de Noord vanaf het Burgemeester Van Oorschotplantsoen in Ilpendam

Wet geluidhinder, plangebied Sebastianus Ilpendam (besluit hogere waarden)

Besluit hogere waarden, wet geluidhinder plangebied Sebastianus Ilpendam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland maken bekend dat met ingang van 9 augustus 2018 gedurende 6 weken ter inzage ligt:

  • het besluit hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder dat betrekking heeft op het plangebied Sebastianus aan de Kievitstraat en Gruttostraat te Ilpendam, behorende bij het vastgestelde bestemmingsplan ‘Ilpendam-Sebastianus’.

Inzien stukken

Het besluit hogere waarden met de bijbehorende stukken kan worden ingezien:

  • in het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken aan de Pierebaan 3 ter Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00uur tot 12.00uur, woensdag van 08.00 uur tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 uur tot 20.00 uur.

Instellen beroep

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan een beroepsschrift worden ingediend door;

  • belanghebbenden die tijdig  een zienswijze hebben ingediend over het ontwerpbesluit;
  • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om eerder een zienswijze tegen het ontwerpbesluit bij de gemeente kenbaar te maken

Een beroepsschrift kan tot en met 20 september 2018 worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.