Vaststelling Wijzigingsplan Oosterweg M 28

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland maken bekend dat het wijzigingsplan (NL.IMRO.0852.BWLGPUoosterM28-va01) op 3 juli 2023 is vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet in de planologische regeling voor het vergroten van een agrarisch bouwvlak op de locatie Oosterweg M 28 te Purmer, gemeente Waterland, waarna de bestaande stal zal worden verlengd. 

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken inzien:
•    op de landelijke websiteexterne-link-icoon.
•    bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam tijdens de openingstijden.

Beroepsmogelijkheid

Gedurende de beroepstermijn (van 21 juli 2023 tot en met 31 augustus 2023) staat tegen de vaststelling van het wijzigingsplan rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt beroep instellen als u belanghebbende bent. U kunt ook beroep instellen als u geen belanghebbende bent, maar wél tijdig een zienswijze heeft ingediend. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de website van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding niet. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling publiekszaken, gedurende de openingstijden.

Waterland, 18 juli 2023