Vastgesteld wijzigingsplan Broek in Waterland - Broekermeerdijk 35c (onherroepelijk)

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat op 8 november 2016 het wijzigingsplan ‘Broek in Waterland –Broekermeerdijk 35c’ (NL.IMRO.0852.BWLGBRbroekc015-va01) heeft vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet in de planologische regeling voor het realiseren van een nieuwe woning op het perceel Broekermeerdijk 35c in Broek in Waterland, kadastraal bekend als sectie F nummer 219.

Stukken inzien

Het wijzigingsplan ligt met ingang van 9 december 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het wijzigingsplan kan worden ingezien:


Instellen beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan een belanghebbende die

  • tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht; of
  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze kenbaar heeft gemaakt, 
     

beroep instellen tegen het wijzigingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking, daartoe dient tevens een verzoek om een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het adres van de  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het ondertekende beroepschrift moet voor afloop van de inzagetermijn worden ingediend, en dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep.

Inwerkingtreding

Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Het ontwerpwijzigingsplan kan nog worden worden ingezien: