Stiereveld (milieueffectrapport beoordelingsbesluit)

M.e.r. beoordelingsbesluit woningbouw Watergang-Stiereveld

Om te voldoen aan artikel 7.17 Wet Milieubeheer maakt de gemeenteraad van Waterland bekend dat zij op 9 november 2017 heeft besloten: voor het realiseren van 18 woningen op het Stiereveld te Watergang hoeft geen milieueffectrapport te worden opgesteld.

Voor de realisatie van 18 woningen op het Stiereveld te Watergang dient een nieuw bestemmingsplan te worden vastgesteld. Voordat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage kan worden gelegd, is het noodzakelijk dat de gemeenteraad een m.e.r.-beoordelingsbesluit neemt.

Inzage stukken

Het raadsbesluit en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:

  • in het gemeentehuis van de gemeente Waterland bij de afdeling Publiekszaken aan de Pierebaan 3 te Monnickendam;
  • door de bestanden onderaan deze pagina bij 'documenten' te downloaden;

Bezwaar

Tegen het milieueffectrapport (m.e.r.) beoordelingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open omdat het een voorbereidingsbeslissing betreft (artikel 6.3 Algemene wet bestuursrecht). Tenzij een belanghebbende los van het vast te stellen bestemmingsplan rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen. Zo'n belanghebbende kan met ingang van 24 november 2017 gedurende 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad.

Schriftelijke bezwaren kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Waterland, Postbus 1000, 1140 BA Waterland onder vermelding van “bezwaarschrift m.e.r. beoordelingsbesluit woningbouw Watergang-Stiereveld”.