Tekening huisstijl Waterland

Sluitende begroting voor 2024 gemeente Waterland

15 november 2023
Gemeentenieuws

Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Waterland is er in geslaagd om voor 2024 een sluitende begroting aan de gemeenteraad te overleggen. 

Een solide financieel beleid voeren is één van de doelstellingen in het coalitieakkoord. Om deze sluitende begroting te realiseren, worden de lokale belastingen met slechts 2,7 % verhoogd. Een percentage dat onder het huidige landelijke inflatiepercentage ligt.

Wethouder Roland Wolters: “Ik ben tevreden met deze begroting. Ondanks de onzekere financiële situatie hebben we kans gezien om de belastingen voor de inwoners opnieuw laag te houden.”

Meerjarig niet sluitend
Gemeenten krijgen na 2026 fors minder geld van het Rijk. Hierdoor dalen voor het jaar 2026 en 2027 de inkomsten van alle gemeenten in Nederland. De meerjarenbegroting 2024 kent een negatief saldo in 2026 en 2027 en is daarmee niet structureel sluitend. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft alle gemeenten opgeroepen een signaal af te geven richting het Rijk en geen maatregelen te nemen door in dit stadium voorzieningen voor de inwoners af te stoten of te verminderen.

Het college is van mening dat er geen onomkeerbare besluiten genomen moeten worden ten aanzien van de voorzieningen voor onze inwoners door middel van bezuinigingen. En daarom is in overleg met alle gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland besloten, om voor de periode 2026/2027 geen sluitende begroting aan te leveren.

Collegeprogramma Waterland: Vrij. Sociaal. Groen.

Gemeente Waterland is rijk aan historie en ademt cultuur en geeft met subsidie vele laagdrempelige culturele activiteiten een steuntje in de rug. Ook hebben wij oog voor de openbare ruimte die voor iedereen toegankelijk en veilig moet zijn. In lijn met het coalitieakkoord wordt er extra ingezet op het groenonderhoud in de openbare ruimte en werken wij hard aan het realiseren van woningen voor onze inwoners.  Daarnaast heeft de gemeente nog steeds te maken met de opgelegde taak vanuit het Rijk ten aanzien van de opvang van Oekraïners en statushouders. De energietransitie blijft binnen de gemeente een forse inspanning vragen. In deze transitie blijven we extra aandacht besteden aan de inwoners die te maken krijgen met energiearmoede.