Informatieaanvraag Wet open overheid

Hebt u informatie of stukken over een bepaald beleid of besluit nodig? De Wet open overheid (Woo) biedt de mogelijkheid informatie op te vragen bij de overheid. U kunt dan een Woo-verzoek bij ons indienen. Vragen vallen niet onder een Woo-verzoek, uitsluitend documenten. Wanneer u alleen een vraag heeft kunt u contact opnemen met de gemeente.

Procedure 
 • U kunt een Woo-verzoek schriftelijk of elektronisch indienen: 

  •    Een elektronisch Woo-verzoek dient u in via het formulier 'Woo verzoek indienen'. Een Woo-verzoek kan niet via e-mail ingediend worden.
  •    Een schriftelijk Woo-verzoek is een brief. Deze bevat ten minste uw naam en correspondentieadres. Ook moet deze ondertekend zijn;

 

 • Het is nodig dat u zo nauwkeurig mogelijk omschrijft waar u naar op zoek bent. U ontvangt de gevraagde informatie wanneer deze informatie in ons bezit is. De Woo gaat uitsluitend over documenten. Wanneer u vragen heeft kunt u ons om antwoord vragen.
 • U ontvangt binnen 4 tot 6 weken bericht over uw verzoek. 
  Voor documenten geldt dat deze beginsel openbaar zijn tenzij er een uitzondering is, bv persoonsgegevens. De uitzonderingsgronden staan benoemd in de Wet open overheid.
Voorwaarden 

Iedereen kan een verzoek om informatie doen. Maar de gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen. Verplichte  uitzonderingen op de stukken die u mag inzien zijn bijvoorbeeld documenten:

 • die over de staatsveiligheid gaan;
 • waardoor de koning en regering in gevaar komen;
 • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan;
 • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Wet bescherming persoonsgegevens).

De gemeente kan om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken en maakt daarbij een afweging tussen openbaarmaking en het te schenden belang. Denk bijvoorbeeld aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid;
 • voorkennis voorkomen bij de aanvrager;
 • de eerbiediging van de persoonlijke sfeer.

Privacy en concurrentie

Het uitgangspunt is dat alle informatie openbaar wordt gemaakt. Het kan zijn dat er informatie in de documenten staat die niet openbaar mag worden gemaakt. Bijvoorbeeld vanwege de privacy van personen of omdat er concurrentiegevoelige gegevens van bedrijven in staan. In het besluit wordt toegelicht welke informatie wel en niet openbaar is gemaakt en de reden waarom informatie niet openbaar wordt gemaakt.

Voor het maken van kopieën kunnen kosten in rekening worden gebracht op grond van de legesverordening.

De gemeente laat binnen vier weken, nadat zij uw verzoek heeft ontvangen, van zich horen. Deze periode kan nog een keer worden verlengd met twee weken of als de aanvrager met uitstel instemt.

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Is het belangrijk dat u snel antwoord krijgt? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.

Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.