Boom met oud hek in weiland met water ervoor in de mist

Overleek 22

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat zij op 12 december 2023 hebben ingestemd met het ter inzage leggen van het ontwerpwijzigingsplan “Overleek 22 te Monnickendam” (NL.IMRO.0852.WLGOVoverleek22023-on01). Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in de planologische regeling om de agrarische functie te wijzigen naar een woonfunctie waarbij de voormalige bedrijfswoning omgezet wordt naar een woon-bestemming en gesplitst wordt in twee woningen. Om dit planologisch te regelen moet het bestemmingsplan gewijzigd worden.

Stukken inzien

Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 29 december 2023 gedurende zes weken ter inzage. Het wijzigingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:

  • op de landelijke website.
  • bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam tijdens de openingstijden.

Zienswijzen

Tegen het ontwerpwijzigingsplan kan een ieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van B&W van

de gemeente Waterland, postbus 1000, 1140 BA Monnickendam, onder vermelding van “zienswijze ontwerpwijzigingsplan “Overleek 22 te Monnickendam”. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak. 

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met telefoonnummer 0299-658585.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling publiekszaken, gedurende de openingstijden.