Luchtfoto Monnickendam

Monnickenmeer 4 (onherroepelijk)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland maken bekend dat er tegen het op 12 december 2023 vastgestelde wijzigingsplan “Monnickenmeer 4 te Monnickendam” gedurende de termijn van terinzagelegging geen beroep is ingesteld. Het wijzigingsplan is ingevolge artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening op 26 april 2024 in werking getreden en onherroepelijk.

Het wijzigingsplan voorziet in de planologische regeling voor de doorontwikkeling tot een toekomstbestendig en duurzaam agrarisch bedrijf. Hiervoor is vergroting van het bouwvlak noodzakelijk. Het huidige bouwvlak is niet toereikend voor het aanleggen van de sleufsilo’s en het realiseren van de veldschuur. Om dit planologisch te regelen moet het bestemmingsplan gewijzigd worden.

Het wijzigingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien op de landelijke website.

Er staan geen rechtsmiddelen open tegen het wijzigingsplan (zienswijze, bezwaar, beroep, hoger beroep).