Mirror Waterhotel in Monnickendam

Waar: 

Recreatiegebied het Hemmeland in Monnickendam

Wat: 

Een hotel met 50 hotelkamers en een bar-restaurant

Stand van zaken: 

Aanvraag om omgevingsvergunning ingediend.

Laatste update: 

19 januari 2024

Afbeelding van Mirror Waterhotel in Monnickendam

Besluiten en participatie

Overeenkomsten

Het college van B&W heeft op dinsdag 11 november 2014 ingestemd met de  overeenkomsten die worden gesloten met de initiatiefnemers voor de realisatie van het Mirror Waterhotel. De gemeente heeft eerder al besloten de grond voor het hotel, die in eigendom is van de gemeente, niet te verkopen, maar in erfpacht uit te geven. Dat wil zeggen dat de initiatiefnemers de grond mogen gebruiken voor het hotel en daar een jaarlijks bedrag (‘canon’) voor betalen. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een erfpachtovereenkomst.

Ook is een exploitatieovereenkomst gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over (de inrichting van) de openbare ruimte, parkeren, eventuele planschade en de planologische procedure (coördinatieregeling). Tenslotte is, middels een gewijzigde erfpachtovereenkomst, het bestaande alleenrecht voor horeca op het Hemmeland voor het Mirror Paviljoen komen te vervallen.

De drie overeenkomsten zijn getekend op woensdag 13 mei 2015. De zakelijke beschrijving van de exploitatieovereenkomst vindt u onder het kopje downloads.

Bouwplan

Op 11 oktober 2012 heeft de gemeenteraad gesproken over het bouwplan van het Mirror Waterhotel. Dit ontwerp ging uit van een hoogte van 14,70 meter. De gemeenteraad heeft toen besloten dat het ontwerp met 0,70 meter teruggebracht moest worden, omdat in het stedenbouwkundig visie van Het Hemmeland een maximale hoogte van 14 meter is vastgesteld. Het college zou het plan opnieuw aan de raad voorleggen wanneer mocht blijken dat om welstandelijke redenen 14,70 meter wel wenselijk zou zijn.

De initiatiefnemer heeft na deze raadsbehandeling het plan aangepast en heeft het plan opnieuw ingediend met een hoogte van 13,40 meter en incidentele verhogingen van 14,70 meter. De welstandscommissie is op 10 december 2012 akkoord gegaan met dit aangepaste plan en heeft aangegeven positief te zijn over het hoogteverschil. Eerder heeft het college besloten niet akkoord te gaan met het aangepaste plan.

Op basis van het welstandsadvies heeft de gemeenteraad op 14 maart 2013 het college verzocht om toch medewerking te verlenen aan dit bouwplan met een nokhoogte van 13,40 meter met incidentele verhogingen tot 14,70 meter.

Stedenbouwkundig programma van eisen
De gemeenteraad heeft in december 2008 de visie op Het Hemmeland vastgesteld. Hierin staan de eisen voor onder andere de oppervlakte, hoogte en bouwstijl waaraan het Mirror Waterhotel moet voldoen.

De visie vindt u onder het kopje downloads

Achtergrond en programma

Achtergrond en aanleiding

De initiatiefnemer en eigenaar van het bestaande Mirror Paviljoen heeft in 2002 zijn eerste plan ingediend voor de realisatie van een luxe hotel op Het Hemmeland in Monnickendam. De raad van Waterland heeft destijds toegezegd de gemeente op de kaart te willen zetten met een nieuw hotel en heeft de functie opgenomen in de in 2008 vastgestelde visie op het Hemmeland, zie onder het kopje downloads.

Bij de totstandkoming van deze visie in 2008 zijn inwoners en andere belanghebbenden vooraf betrokken. In diverse 1-op-1 gesprekken en workshops is gebrainstormd over met name het Mirror Waterhotel, de jachthaven en een multifunctioneel centrum. Er is stilgestaan bij verschillende belangen en de suggesties en ideeën zijn meegenomen in het opstellen van de visie. Na een inspraakperiode en het verwerken van de reacties heeft de gemeenteraad de visie in december 2008 vastgesteld.

De initiatiefnemer denkt aan een viersterrenhotel in de vorm van een landhuis met een hoofdgebouw en zijvleugels (twee bouwlagen met een kap). Het plan gaat vooralsnog uit van 50 hotelkamers, twee conferentiezalen, een bar-restaurant en een halfverdiepte parkeerkelder.

Nieuws

In december 2023 is de aanvraag om omgevingsvergunning ingediend. 

Contact

De initiatiefnemer van het project is de eigenaar van het bestaande Mirror Paviljoen op het Hemmeland. Voor algemene vragen over het plan kunt u contact opnemen met de heer G. Kulik van het Mirror Paviljoen.

Voor vragen over besluiten en procedures kunt u contact opnemen met de gemeente Waterland: Erik Schiedon, tel. (0299) 658 514, e-mail erik.schiedon@waterlandnl .