Kloosterdijk 6C

Kennisgeving inzage ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere waarden

Overeenkomstig artikel 3.12 Awb maken burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat zij voornemens zijn om:

  • met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo af te wijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Waterland 2013’ en omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van een woonschip naar woning door het bouwen van een gefundeerde aanbouw;
  • op grond van artikel 83 en 110a van de Wet geluidhinder de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de woning vast te stellen op 52 dB;

op het adres Kloosterdijk 6c WS Monnickendam, kadastraal bekend als sectie F nummer 200.  

Van 12 mei 2017 tot 23 juni 2017 liggen gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam:

  • het ontwerpbesluit om omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van een woonschip naar woning door het bouwen van een gefundeerde aanbouw; en
  • het ontwerpbesluit om hogere waarden vast te stellen.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijke zienswijzen indienen omtrent de ontwerpomgevingsvergunning, en kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen indienen omtrent het ontwerp besluit hogere waarden.

Zienswijzen kunnen worden ingediend t.a.v. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, postbus 1000, 1140 BA Monnickendam. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling VROM, telefoonnummer (0299) 658 507.