Werkzaamheden N235 bij Ilpendam

Klacht of verzoek indienen over verkeer

Klachten of verzoeken over het verkeer kunt u indienen bij de gemeente.

Beschrijving

De gemeente voert beleid ten aanzien van de regulering van verkeersstromen binnen en door de gemeente. Hiervoor worden diverse maatregelen genomen als afsluiting van wegen voor verkeer, inrijdverbodsbepalingen, plaatsen van verkeersregelinstallaties en dergelijke.

Bijzondere aandacht heeft de veiligheid van het bestemmingsverkeer, ofwel de verkeersremmende maatregelen in woongebieden.
In het kader van 'duurzaam veilig' wordt door middel van drempels, verkeersplateaus, wegversmallingen en het instellen van 30 kilometer gebieden de woongebieden verkeersveilig gemaakt.

Bij de gemeente kunt u klachten indienen over overlast van verkeer (lawaai, stank, drukte). Tevens kunt u aan de gemeente verzoeken richten om in het kader van 'duurzaam veilig' verkeersremmende maatregelen te treffen. U kunt hierbij denken aan het instellen van een maximumsnelheid of een parkeerverbod. Het initiatief tot het nemen van een verkeersbesluit berust meestal bij de beheerder van de weg, maar u kunt ook zelf een verzoek indienen tot het nemen van een verkeersbesluit. Voorwaarden voor de aanvraag zijn dat de buurtbewoners akkoord zijn en dat het verzoek besproken is met de kernraad.
Wanneer een verkeersbesluit eenmaal genomen is, wordt het gepubliceerd en voor bezwaar/beroep opengesteld.  Wanneer u wilt dat er een verkeersbesluit wordt genomen voor een weg die in beheer is bij het rijk, kunt u daartoe een verzoek indienen bij Rijkswaterstaat.

Aanvragen

Voor wegen die in beheer zijn van het rijk, kunt u een verzoek of klacht indienen bij Rijkswaterstaat. Voor provinciale wegen kunt u terecht bij de provincie.

Zo meldt u een klacht of dient u een verzoek in over het verkeer:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
    • uw naam en adres
    • een duidelijke omschrijving van uw klacht of verzoek
    • eventuele foto's of tekeningen

Contactgegevens

U kunt digitaal melding doen d.m.v. een "Melding Openbare Ruimte" (bovenaan deze pagina) of via telefoonnummer (0299) 658 585.

Wet en regelgeving

Meer informatie