Luchtfoto Monnickendam

Concept ontwerpbestemmingsplan Monnickendam – Verwondering

Op 14 oktober 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van Waterland bekend gemaakt dat een bestemmingsplan wordt voorbereid om het realiseren van een schoolgebouw aan de Avegaar 85 en 96 te Monnickendam, op de locatie kadastraal bekend als gemeente Monnickendam, sectie E, nummers 1082, 1083 en 3021,
mogelijk te maken.

Stand van zaken

Momenteel wordt een ontwerpbestemmingsplan voorbereid. De gemeenteraad beslist of het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. De ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan wordt bekend gemaakt in Ons Streekblad, de Staatscourant en het elektronisch gemeenteblad. Bij de bekendmaking wordt vermeld gedurende welke periode een ieder een zienswijze naar voren kan brengen.

Bekendmaking vastgesteld ontwerpbestemmingsplan Monnickendam – Verwondering te Monnickendam, gemeente Waterland

Burgemeester en wethouders van Waterland maken bekend dat de gemeenteraad op 18 november 2021 het ontwerp bestemmingsplan ‘Monnickendam – Verwondering (NL.IMRO.0852.BPKMOverwonder021-on01) heeft vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de planologische regeling voor het realiseren van een schoolgebouw op het perceel Avegaar 85 en 96 te Monnickendam kadastraal bekend als sectie E met nummers 1082 en 1083 en (een klein deel van) 3012.
Stukken inzien
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 10 december 2021 gedurende zes weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:
•    op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon. Het ID-nummer is: NL.IMRO.0852.BPKMOverwonder021-on01heeft
•    In het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam, afdeling Publiekszaken tijdens de openingstijden. 

Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan een ieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, postbus 1000, 1140 BA Waterland onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp bestemmingsplan Monnickendam – Verwondering.

•    Postadres: Postbus 1000, 1140BA Monnickendam 
•    E-mail: gemeente@waterland.nl
Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0299) 658 585.