Coalitieakkoord

De coalitiepartijen CDA, GroenLinks, PvdA en D66 hebben hun afspraken en ambities voor de bestuursperiode 2018-2022 vastgelegd in het Coalitieakkoord "Duurzaam, sociaal en toekomstbestendig".

Gemeente Waterland blijft zelfstandig

In de raadsvergadering van 27 februari heeft de gemeenteraad van Waterland een besluit genomen over de bestuurlijke toekomst. De gemeenteraad kiest in meerderheid voor zelfstandigheid. 

De afgelopen periode heeft het college een proces doorlopen rondom de bestuurlijke toekomst van Waterland. Hierbij is aan diverse partijen en inwoners input gevraagd over de vraag of de gemeente Waterland zelfstandig zou moeten blijven of zou moeten fuseren. Doel was om de gemeenteraad met deze input vervolgens een voorstel voor te leggen om een weloverwogen besluit te nemen over de toekomst van onze gemeente. 

Het college heeft in december 2019 de gemeenteraad twee varianten voorgelegd over de bestuurlijke toekomst, te weten een besluit tot een bestuurlijke fusie met Edam-Volendam en Landsmeer per 1-1-2023, of zelfstandig blijven en het nemen van de financiële verantwoordelijkheid hiervoor. Op 12 december en 6 februari heeft de raad gesproken over het collegevoorstel over de bestuurlijke toekomst van Waterland.Toen werd al duidelijk dat de raad waarschijnlijk voor zelfstandigheid zou stemmen. Gezien deze ontwikkelingen hebben de coalitiepartijen onlangs het coalitieakkoord 2.0 gesloten. In dit akkoord is vastgelegd hoe het oorspronkelijke coalitieakkoord gefaseerd kan worden uitgevoerd bij behoud van zelfstandigheid. Met de uitvoering van het coalitieakkoord 2.0 heeft de raad unaniem ingestemd.

Dit betekent o.a. een maximale verhoging van 15 % van de Onroerende Zaak Belasting  en een onttrekking uit de reserve van 5,8 miljoen. Deze financiële middelen zijn nodig om bij het zelfstandig voortbestaan van de gemeente Waterland de bestuurskracht te verstevigen en de kwetsbaarheid van de organisatie te verminderen. Het college neemt de uitwerking hiervan verder ter hand.